Produktionsbrunn 4 och fortsättningen

Report this content

Igrene meddelade för två dagar sedan att företaget pausar borrningarna i Produktionsbrunn 4, PB4. Brunnen är säkrad och öppen ner till 481 meters djup och planen är att därifrån borra ner till cirka 1 000 meters djup.

Av föregående pressmeddelande framgår att det varit problem ovan och under jord. Tekniska problem har uppstått på borriggen. Dessa problem har åtgärdats löpande. Dessutom har borrstången fastnat vid två tillfällen, vilket inneburit extern lyfthjälp för att komma loss. Utrustning har lossnat och tappats i borrhålet med påföljande fiske för att få upp materialet. Allt detta har medfört stillestånd och ibland påföljande merarbete.

Allt sammantaget har inneburit att beslut fattats att pausa borrningen vid detta läge. Borrhålet är nu rent och bra för senare fortsättning ner till önskat djup.

Igrenes utrustning för fortsatt arbete är kvar på borrplatsen.

PB4, som alltjämt är ett undersökningshål, har anlagts på ett sådan sätt att det kan användas för gasproduktion, om prospekteringsarbetet faller väl ut. Bolaget vill inte riskera att investeringarna vid PB4 går om intet och kommer att planera för framtida fortsatta borrningar. Spår av metangas har uppmätts i PB4.

Igrenes ansökningar hos Länsstyrelsen och Bergsstaten är för utvinning och produktion av metangas. Igrenes avsikt är initialt att producera metangas och avser att fortsätta med arbetet, för att få till stånd gasproduktion med förvätskningsanläggningen, i det kortare perspektivet.                                                               

AB Igrene ser Protons teknik att producera vätgas från borrhål som en potential för klimatneutral lönsam produktion i ett längre perspektiv. Denna produktion innebär tillförande av kompletterande teknik och medför nya tillståndsansökningar.

Igrene avser att inom kort komma med en inbjudan till en online presentation med Proton för att presentera tekniken och dess möjligheter.

                                                                                                    

För ytterligare information kontakta:

Per Ahlenbäck

per.ahlenback@igrene.se

+46 70 224 29 80

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Prenumerera