Testdata verifierar högre gasvolymer

Det dynamiska förloppet vid senaste produktionstestet av VM 5, i oktober/november 2017, har analyserats vidare.  Företagets internationella teknikgrupp har nyligen varit samlad och gått igenom detaljerade testdata. Efterföljande beräkningar och kontroller kan nu verifiera att under testets slutfas uppnåddes ett flöde av naturgas på ca 1 000 normal kubikmeter i timmen (N kbm/h). 

Under testet ökades produktionen genom att minska på förstrypningen av gasflödet ut från brunnen. Detta medförde ett ökat övertryck (4,5 bar) i avskiljningstanken. Gasströmningen genom flödesmätaren förbikopplades då mätområdet överskreds. Dessa betingelser hölls konstanta under 14 timmar. Därefter ökades åter förstrypningen för att successivt avsluta produktionstestet.

Testutrustningen är ursprungligen konstruerad för att utvinna gas som är löst i vatten. För varje kubikmeter vatten kan ca 3 kubikmeter gas frigöras. Flödesmätaren är anpassad för ett gasflöde av max 100 N kbm/h. Genom att förbikoppla mätaren kunde flödet ökas och där volymen nu istället har beräknats med hjälp av insamlade testdata.

Vi ser nu helt andra betingelser. Vi ser en stor andel fri gas, större volymer och högre tryck. För att dessa högre flöden och dess varaktighet ska kunna fastslås, genom en nytt produktionstest, så måste utrustningen samt produktionsbrunnen modifieras och säkras för helt andra flöden och tryck.

Målet är att ett nytt produktionstest ska påbörjas under april månad eller så snart utrustningen är modifierad och kylan släppt.

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD
lars.svensson@igrene.se 
070-295 30 70 


Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018

Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i 13 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar