Valberedningens förslag inför årsstämman i Igrene

Inför årsstämman den 28 januari 2019 i AB Igrene (publ) föreslår valberedningen omval av Annette Berkhahn Blyhammar, Karl-Åke Johansson och Mats Budh.

Till ny ordinarie ledamot föreslås den tidigare styrelsesuppleanten Olle Starrin. Styrelsen föreslås därmed bestå av fyra ledamöter.

Som suppleant föreslås Andreas Gidlund, ansvarig för fältarbeten mm i AB Igrene.

Tidigare styrelseledamöter Anders Rydberg och Yvonne Vertes von Sikorszky avstår omval men kvarstår som aktiv deltagare i Igrenes nätverk. 

Till valberedning föreslås omval av:
Jack Gottling, Mora, ordförande
Tomas Wikner, Mora, ledamot

Arvoden
Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 197 625 kronor, varav till styrelsens ordförande 93 000 kronor (motsvarande två prisbasbelopp för 2019), styrelsens vice ordförande (om sådan utses)
46 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp för 2019) och till övriga ledamöter 23 250 kronor per ledamot (motsvarande ett halvt prisbasbe-lopp för 2019) samt till suppleanter 11 625 kronor (motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp).

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till valberedningen föreslås arvode utgå enligt följande.
Valberedningens ordförande: 2 000 kronor
Ledamot i valberedningen: 1 000 kronor

För ytterligare information kontakta:
Anders Rydberg, ordförande          eller           Lars Svensson, VD
anders.rydberg@igrene.se                                  lars.svensson@igrene.se
070-536 32 36                                                          070-295 30 70

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i 13 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene att fördjupa undersökningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar