Ikano Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

2016 har varit ett år med god tillväxt på samtliga marknader. Det sammantagna resultatet för året uppgår till 445 mSEK. Årets resultat har belastats med ökade kostnader för ej avdragsgill moms men rensat för dessa kostnader är årets resultat enligt förväntan. Vårt pågående förändringsarbete för att långsiktigt förbättra vår konkurrenskraft och kundnytta har även 2016 påverkat kostnaderna.”

Stefan Nyrinder, Verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för helåret 2016

 • Affärsvolymen ökade med 15 procent till 63 501 mSEK (55 119)
 • Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 15 procent till 34 475 mSEK (30 072)
 • Inlåning från allmänheten steg med 20 procent till 24 180 mSEK (20 209)
 • Rörelseresultatet sjönk med 21 procent till 445 mSEK (562). Utfallet påverkas av ökade kostnader för ej avdragsgill moms där den största delen av det som påverkat 2016 hänför sig till tidigare år.
 • Utöver ovan påverkas rörelseresultatet av den modellstandardiseringen för kreditförluster som gjordes i början av året och investeringar i förbättringar av den operationella effektiviteten ledde till ökade kostnader under 2016.
 • Räntenettot steg med 1 procent till 2 021 mSEK (2 011)
 • Det lägre rörelseresultatet och det erhållna kapitaltillskottet på 500 mSEK ledde till att avkastningen på eget kapital sjönk till 7,2 procent (11,4)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,3 procent (14,1) och den totala kapitalrelationen till 16,6 procent (16,8)
 • Likviditetsreserven uppgick till 4 507 mSEK (3 774) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 5 272 mSEK (4 497) 
   

Resultat för andra halvåret 2016
Fusionen med systerbolaget Ikano Bank GmbH genomfördes i augusti 2015 och ingår således i sin helhet i jämförelsetalen för andra halvåret 2015.

 • Rörelseresultatet sjönk med 88 procent till 39 mSEK (323) och påverkas av ökade kostnader för ej avdragsgill moms för främst tidigare år som redovisas i sin helhet under andra halvåret 2016
 • Räntenettot minskade med 23 procent till 1 028 mSEK (1 337)
 • Avkastning på eget kapital för andra halvåret uppgick till 1,3 procent (13,1)

Utblick för 2017
Vår utblick för 2017 är positiv. Vi verkar i en utmanande bransch men står väl rustade finansiellt med stabil tillväxt på våra marknader och en bra marknadsposition. Arbetet med att utveckla och förbättra vår digitala närvaro, effektivitet och erbjudanden fortsätter.

För ytterligare information
Stefan Nyrinder, vd tel: +46 705 86 84 14

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike och ingår i Ikanogruppens verksamhetsområde Finans.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2017, klockan 09:00. 

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera

Media

Media