Ikano Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

”Vi har haft en god tillväxt i banken under 2017 och affärsvolymen ökade med 7 procent. Utlåningen uppgick till 37,1 mdr SEK vid årets slut och ökade på i stort sett samtliga marknader. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra tjänster, hela tiden med kundupplevelsen i centrum. Vi såg ett minskat rörelseresultat jämfört med 2016 där vissa engångsposter föregående år och i år påverkar.”

Håkan Nyberg, Verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för helåret 2017

 • Affärsvolymen ökade med 7 procent till 67 863 mSEK (63 501)
 • Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 8 procent till 37 082 mSEK (34 475)
 • Inlåning från allmänheten steg med 6 procent till 25 617 mSEK (24 180)
 • Rörelseresultatet sjönk med 2 procent till 435 mSEK (445). Rörelseresultatet för 2017 påverkas negativt av högre kreditförluster än föregående år där skillnaden delvis beror på den modellstandardisering för kreditförluster som gjordes under 2016
 • Resultatet för 2017 påverkas positivt av en nettointäkt på 174 mSEK från en portföljförsäljning av engångskaraktär i samband med processharmonisering av inkassohanteringen  
 • Räntenettot sjönk med 3 procent till 1 960 mSEK (2 021)
 • Det något lägre rörelseresultatet ledde till att avkastningen på eget kapital sjönk till 6,2 procent jämfört med 2016 (7,2)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,3 procent (14,3) och den totala kapitalrelationen till 16,5 procent (16,6)
 • Likviditetsreserven uppgick till 4 226 mSEK (4 507) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 5 058 mSEK (5 272)
 • Håkan Nyberg tillträdde som VD för banken den 21 september 2017

Resultat för andra halvåret 2017

 • Rörelseresultatet steg med 89 procent till 74 mSEK (39). Jämförelsen påverkas främst av ökade kostnader för ej avdragsgill moms för i huvudsak tidigare år som redovisades i sin helhet under andra halvåret 2016. En ökad tillväxt ger högre kreditförluster under andra halvåret 2017 jämfört med samma period 2016.
 • Räntenettot minskade med 5 procent till 978 mSEK (1 028)
 • Avkastning på eget kapital för andra halvåret uppgick till 2,1 procent (1,3)

Utblick för 2018: Vår utblick för 2018 är positiv. Vi verkar i en utmanande bransch men står väl rustade finansiellt med stabil tillväxt på våra marknader och en gynnsam marknadsposition. Arbetet med att utveckla och förbättra vår digitala närvaro, effektivitet och erbjudanden fortsätter.
   


   

För ytterligare information
Håkan Nyberg, VD tel: +4670-3970904

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, tillverkning, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com
  

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 11.00. 

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera

Media

Media