Ikano Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

”Vi har under året arbetat nära våra kunder och partners i våra olika affärssegment. Den totala utlåningen var i nivå med föregående år där vi såg en god tillväxt i leasingaffären. Vi såg även ökad inlåning i banken. Resultatet för året är i linje med våra förväntningar, men nu höjer vi tempot i vårt pågående förbättringsarbete. Tillsammans fortsätter vi arbetet som påbörjades under hösten där vi bland annat har ett tydligare fokus på det kommersiella för att förbättra effektiviteten och digitaliseringen av vårt erbjudande.”

Henrik Eklund, verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för helåret 2018

 • Utlåningen, inklusive leasing, ökade till 37 187 mSEK (37 082)
 • Inlåning från allmänheten steg med 2 procent till 26 206 mSEK (25 617)
 • Affärsvolymen uppgick till 63 394 mSEK (67 863). Samarbetet med SBAB gällande förmedlade bolån avslutades under året, vilket minskade affärsvolymen med 5,2 mdrSEK; rensat för detta ökade affärsvolymen med 1 procent
 • Rörelseresultatet sjönk med 18 procent till 359 mSEK (435). Rörelseresultatet för 2018 påverkades av ökade avskrivningar på leasingtillgångar pga. volymtillväxt samt kostnader för långsiktiga IT- investeringar
 • Resultatet för 2018 påverkas positivt av ökat leasingnetto och provisionsnetto
 • Räntenettot sjönk med 1 procent till 1 935 mSEK (1 960)
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 541 mSEK (284) och påverkades av upplösning av obeskattade reserver
 • Avkastningen på eget kapital sjönk till 4,9 procent jämfört med 2017 (6,2)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,9 procent (14,3) och den totala kapitalrelationen till 17,2 procent (16,5)
 • Likviditetsreserven uppgick till 2 508 mSEK (2 445) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 5 640 mSEK (5 058)
 • Håkan Nyberg lämnade som vd för banken i september och Mats Håkansson gick in i rollen som arbetande styrelseordförande för återstoden av 2018. Henrik Eklund utsågs till tillförordnad vd efter årets slut.

Resultat för andra halvåret 2018

 • Rörelseresultatet steg med 66 procent till 123 mSEK (74). Jämförelsen påverkas främst av ett ökat provisionsnetto
 • Räntenettot minskade med 2 procent till 957 mSEK (978)
 • Avkastning på eget kapital för andra halvåret uppgick till 3,4 procent (2,1)

Utblick för 2019: Ikano bank förväntar sig att växa under 2019. Banken verkar i en utmanande bransch men står väl rustad finansiellt och har en gynnsam marknadsposition. Arbetet med att utveckla och förbättra den digitala närvaron, effektiviteten och kunderbjudandet fortsätter.


  
  

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-ordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 11.00.

För ytterligare information
Henrik Eklund, vd eller Henrik Jensen, CFO
tel: 010-330 40 00

Om Ikano Bank 
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, tillverkning, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. 
Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera

Media

Media