Ikano Bank AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Transformationen av banken fortsätter
”Under 2019 har vi målmedvetet arbetat vidare med det förbättringsarbete som startades i början av året; ett arbete som genomsyrar hela banken. En mängd åtgärder har vidtagits och jag vill särskilt lyfta fram att vi arbetat fram och lanserat en ny strategi för banken. Målet är att vi - genom fokus på och förbättring inom sex viktiga områden de kommande två åren - kommer skapa en mer digital och entreprenörsdriven bank. En ny ledningsgrupp har skapats för att driva på detta arbete.”

Henrik Eklund, verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för helåret 2019

 • Utlåningen, inklusive leasing, ökade till 37 929 mSEK (37 187)
 • Inlåning från allmänheten minskade med 1 procent till 25 958 mSEK (26 206)
 • Affärsvolymen uppgick till 63 887 mSEK (63 394)
 • Resultat före kreditförluster ökade med 7 procent till 891 mSEK (834)
 • K/I-talet förbättrades till 69,6 procent (71,1)
 • Rörelseresultatet sjönk till 189 mSEK (359) och påverkades av ökade kreditförluster
 • Resultatet för 2019 påverkas positivt av ökat leasingnetto, provisionsnetto och räntenetto
 • Räntenettot ökade med 0,4 procent till 1 944 mSEK (1 935)
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 465 mSEK (541) och påverkades av upplösning av obeskattade reserver
 • Avkastningen på eget kapital sjönk till 2,5 procent (4,9)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,4 procent (14,9) och den totala kapitalrelationen till 17,7 procent (17,2)
 • Likviditetsreserven uppgick till 3 053 mSEK (2 508) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 6 038 mSEK (5 640)

Resultat för andra halvåret 2019

 • Rörelseresultatet sjönk med 27 procent till 90 mSEK (123). Jämförelsen påverkas främst av ett ökade kreditförluster
 • Räntenettot ökade med 2 procent till 972 mSEK (957)
 • Avkastning på eget kapital för andra halvåret uppgick till 1,2 procent (3,4)

Utblick för 2020: Transformationen av banken fortsätter med fullt fokus för att förbättra vår digitala närvaro, sänka våra kostnader samt stärka försäljning, effektivitet och kunderbjudande. Vi ser redan positiva effekter av förbättringsarbetet som förväntas resultera i förbättrade nyckeltal över tid. Banken verkar i en utmanande bransch men står väl rustad finansiellt och har en gynnsam marknadsposition. Ikano Bank förväntar sig bibehållna affärsvolymer under 2020.


 

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmark-naden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 11.00.

Ikano Banks delårsrapport finns tillgänglig på bankens hemsida:
www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information
 

För ytterligare information
Henrik Eklund, vd eller Pontus Sardal, CFO
tel: 010-330 40 00
 

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, tillverkning, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad.

Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera

Media

Media