Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30

Fortsatt fokus på ökad kundnytta och konkurrenskraft
”Banken såg god tillväxt i total affärsvolym. Efterfrågan inom företagssegmentet var fortsatt stark för både leasing och factoring, Samtidigt fortgår bankens utvecklings- och effektiviseringsarbete för ytterligare förbättrad kundnytta och konkurrenskraft. Den i augusti genomförda fusionen med Ikano Bank GmbH tillför viktiga marknader med stor tillväxtpotential för samtliga våra affärsområden.”

Stefan Nyrinder, Verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för första halvåret 2015
(jämförelsetal avser 2014-06-30 om inget annat anges)

  • Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 mSEK (40 374)
  • Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 9 procent till 22 768 mSEK (20 953)
  • Inlåning från allmänheten steg med 9 procent till 15 880 mSEK (14 545)
  • Rörelseresultatet sjönk med 3 procent till 239 mSEK (246)
  • Periodens nettoresultat ökade till 182 mSEK (101)
  • Räntenettot steg med 9 procent till 674 mSEK (617)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 11,1 procent (12,7)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,1 procent (14,7) och den totala kapitalrelationen uppgick till 16,6 procent (17,4)
  • Likviditetsreserven uppgick till 3 188 mSEK (2 353) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 4 466 mSEK (3 246)


Utblick för 2015
Tillväxten inom Privat- och Säljfinans förväntas öka gradvis under året och inom Företag förväntas en fortsatt god tillväxt på alla våra marknader. Fusionen med systerbanken Ikano Bank GmbH kommer att bidra till en stark tillväxt under andra halvåret och genom en bredare europeisk närvaro även till framtida expansion. Fusionen verkställdes per den 3 augusti 2015. Bankens kostnader påverkas även 2015 av investeringar i ökad konkurrenskraft och kundnytta.

För ytterligare information
Stefan Nyrinder, vd tel: +46 705 86 84 14

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike och ingår i Ikanogruppens verksamhetsområde Finans.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015, klockan 13:00.

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Prenumerera

Media

Media