Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2017-06-30: Tillväxt på alla marknader

”Under första halvåret 2017 fortsatte Ikano Bank att växa på samtliga marknader. Affärsvolymen ökade med 12 procent och utlåningen inklusive leasing steg med 10 procent. Efterfrågan på bankens företagsprodukter är fortsatt mycket hög och framförallt den svenska marknaden har under perioden gått bra. Även privatutlåningen har utvecklats bra i Storbritannien, Sverige och Danmark.”

Stefan Nyrinder, Verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för första halvåret 2017
(Jämförelsetal avser 2016-06-30 om inget annat anges)

  • Affärsvolymen ökade med 12 procent till 65 732 mSEK (58 848)
  • Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 10 procent till 35 523 mSEK (32 164)
  • Inlåning från allmänheten steg med 16 procent till 25 285 mSEK (21 854)
  • Rörelseresultatet sjönk med 11 procent till 361 mSEK (406)
  • Periodens nettoresultat sjönk till 265 mSEK (291)
  • Räntenettot sjönk med 1 procent till 982 mSEK (993)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 10,4 procent (13,9)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,4 procent (13,5) och den totala kapitalrelationen uppgick till 16,7 procent (15,9)
  • Likviditetsreserven uppgick till mSEK 4 303 (4 933) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 5 506 mSEK (5 677)

Utblick för resterande del av 2017
Sammantaget är utblicken för andra halvåret 2017 positiv och utvecklingen för banken som helhet förväntas vara fortsatt god. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om hur Brexit kommer att påverka bankens verksamhet i Storbritannien och strategin att växa på den brittiska marknaden ligger fast. Rekrytering av en ny VD pågår och väntas vara klar innan årets slut.

För definitioner av alternativa nyckeltal som används för att beskriva bankens verksamhet se bankens årsredovisning för 2016 som finns på bankens hemsida www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information 
 

 
Ikano Banks delårsrapport i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida:
www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information 

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl. 13.00.
 

För mer information kontakta
Stefan Nyrinder, vd
Tel: +46 (0)705-868 414        
Email: Stefan.Nyrinder@ikano.se
 

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike. Mer information om bolaget finns på www.ikanobank.se

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, bostad och detaljhandel. Ikano grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media