Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2018-06

Vi bygger för framtiden
”2018 inleddes med tillväxt på de flesta marknaderna. Arbetet för att säkerställa långsiktig lönsam tillväxt och kundnytta fortsatte och relaterade kostnader påverkade resultatet för perioden negativt. Resultatet för 2018 påverkades också positivt av en portföljförsäljning. Vi arbetar med att öka vår kostnadseffektivitet och lönsamhet samtidigt som vi bygger om och bygger till för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Sammantaget kan jag konstatera att vi har bra kunderbjudanden, affärsvolymen har ökat och vi ser potential att växa på alla våra marknader. Med det som bas bygger vi för framtiden.”

Håkan Nyberg, vd

Resultat för första halvåret 2018
(jämförelsetal inom parantes avser 30 juni 2017 om inget annat anges)

  • Affärsvolymen ökade med 5 procent till 69 272 mSEK (65 732)
  • Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 6 procent till 37 621 mSEK (35 523)
  • Inlåning från allmänheten steg med 4 procent till 26 311 mSEK (25 285)
  • Rörelseresultatet sjönk med 35 procent till 235 mSEK (361)
  • Periodens nettoresultat sjönk till 122 mSEK (265)
  • Räntenettot minskade marginellt och uppgick till 978 mSEK (982)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 6,5 procent (10,4)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,5 procent (14,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 16,7 procent (16,7)
  • Likviditetsreserven uppgick till 2 404 mSEK (2 557) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 5 583 mSEK (5 506)

Utblick för resterande del av 2018: 
Vi förväntar oss fortsatt tillväxt på våra marknader och det omfattande arbetet med att outsourca vår IT-service fortsätter. Vi har hittills sett resultat i form av ökad stabilitet. Vi kommer fortsätta att investera i vår tekniska plattform för att säkerställa långsiktig lönsam tillväxt och kundnytta. Vår strategi att verka och växa på den brittiska marknaden som filial även efter Brexit ligger fast.
 

För definitioner av alternativa nyckeltal som används för att beskriva bankens verksamhet se bankens årsredovisning för 2017 som finns på bankens hemsida www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information  

Utlåning inklusive leasing i mSEK                                       Inlåning från allmänheten i mSEK


Ikano Banks delårsrapport finns tillgänglig på bankens hemsida:
www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 09.00. 

För ytterligare information
Håkan Nyberg, VD tel: +46 70 397 0904

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstöds-tjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike.

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamhet inom bank, fastigheter, tillverkning, försäkring och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

Taggar:

Om oss

Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien och ingår i Ikanogruppen. Ikano är en internationell koncern som äger och förvaltar företag inom finans, fastighet, produktion och detaljhandel. Ikano bildades 1988 och ägs av familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanobank.se