Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2019-06-30

Report this content

Arbetet fortsätter enligt plan

Halvårsresultatet är i linje med våra förväntningar. Den underliggande verksamheten är stabil men vår ambition är att förbättra nyckeltalen. Vi har accelererat förbättringsarbetet där en rad aktiviteter pågår och vi börjar redan se effekterna av detta proaktiva arbete.

 Resultatet före kreditförluster ökar jämfört med tidigare period. Tillväxten i perioden kom främst från den svenska verksamheten där företagsaffären växer. Även efter kreditförluster ökar resultatet på flertalet marknader.

Henrik Eklund, verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för första halvåret 2019
(jämförelsetal inom parantes avser 30 juni 2018 om inget annat anges)

  • Affärsvolymen uppgick till 63 622 mSEK (69 272); rensat för förmedlade bolånevolymer som upphörde under 2018 (5 340 mSEK) minskade affärsvolymen marginellt
  • Utlåningen, inklusive leasing, uppgick till 37 369 mSEK (37 621)
  • Inlåning från allmänheten uppgick till 26 253 mSEK (26 311)
  • Rörelseresultatet före kreditförluster ökade till 431 mSEK (398)
  • Räntenettot minskade marginellt och uppgick till 971 mSEK (978)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,3 procent (14,5) och den totala kapitalrelationen uppgick till 17,6 procent (16,7)
  • Likviditetsreserven uppgick till 2 352 mSEK (2 404) och den totala likviditetsportföljen uppgick till 5 463 mSEK (5 583)
     

Utblick för resterande del av 2019
Vi ser positiva effekter av förbättringsarbetet och arbetar vidare enligt plan med att effektivisera och investera i vår verksamhet. Arbetet inkluderar ytterligare investeringar i kunderbjudandet, framför allt digitalt, och regelefterlevnad. Vi kommer fortsätta att investera i vår IT-plattform för att säkerställa långsiktigt lönsam tillväxt och kundnytta. Samtidigt har bankens ledning stort fokus på kostnadskontroll. Bankens strategi att verka och växa på den brittiska marknaden som filial även efter Brexit ligger fast.

För definitioner av alternativa nyckeltal som används för att beskriva bankens verksamhet se bankens årsredovisning för 2018 som finns på bankens hemsida: www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information.

Utlåning inklusive leasing i mSEK  Inlåning från allmänheten i mSEK

Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl 11.00.

Ikano Banks delårsrapport finns tillgänglig på bankens hemsida: www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information.
 

För ytterligare information
Henrik Eklund, vd tel: 010-330 40 00

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland samt Österrike.

Om Ikano 
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank, försäkring, tillverkning, bostad och detaljhandel. Ikanogruppen grundades 1988 och ägs av familjen Kamprad.

Mer information hittar du på www.ikanobank.se

Taggar: