Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

  • Hyresintäkterna ökade med 2,7 % (4,1 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt och omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 146,7 mkr (142,9 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,9 % (0,7 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev något bättre än föregående år och uppgick till 66,1 mkr (61,0 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 125,2 mkr (296,2 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 2,2 mkr (2,1 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 132,1 mkr (258,9 mkr).


För mer information kontakta: 

Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad

Tel: +46 703 74 42 85

roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se www.ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2018.

Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar kvadratsmarta, funktionella prisvärda och hållbara bostäder för människor i livets alla faser.  Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se

Om oss

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion. Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se