Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 december 2018

  •  Hyresintäkterna ökade med 3,1 % (3,5 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt, ökning av förvaltad yta samt omförhandlade hyror. Totala intäkter uppgick till 296,8 mkr (288,0 mkr).
  •  Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,7 % (0,6 %).
  •  Rörelseresultat före värdeförändringar blev bättre än föregående år och uppgick till 142,7 mkr (127,7 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 460,1 mkr (356,8 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav men förbättrade driftsnetton bidrar även till uppgången.
  •  Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 4,8 mkr (4,3 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 472,8 mkr (340,7 mkr).

För mer information kontakta:
Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad
Tel: +46 703 74 42 85
roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se www.ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2019.

Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad
Tel: +46 703 74 42 85
roger.johansson@ikanobostad.se

Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi erbjuder kvadratsmarta, funktionella, hållbara och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 2 200 bostadsrätter, hyresrätter och småhus i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och 293 vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se​

Om oss

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion. Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se