VISION PARK och IMG bildar Nordens största bolag inom digital underhållning

VISION PARK och IMG bildar Nordens största bolag inom digital underhållning Samgåendet ger en starkare marknadsposition med betydande intäktssynergier och kostnadsbesparingar. Styrelsen för Vision Park Entertainment AB (publ) ("Vision Park") har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Independent Media Group Sweden AB (publ) ("IMG"). Genom ett samgående skapas Nordens största bolag inom digital underhållning. Bolaget kommer att ha verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige och en omsättning på mer än 250 MSEK. IMGs företagsledning ställer sig positiva till budet och aktieägare motsvarande 60% av rösterna samt 30% av kapitalet i IMG har förbundit sig att acceptera budet. Vision Park och IMG passar strukturellt väl ihop. Bolagens produktportföljer och geografiska marknadsnärvaro kompletterar varandra. IMG tillför ett nytt affärsområde, Video/DVD, med tillhörande rättigheter och intressanta samarbetspartners. Ett samgående ger det nya bolaget en ledande position i Norden. Den starkare marknadspositionen förväntas ge positiva intäktssynergier som ett resultat av en bättre förhandlingsposition gentemot både leverantörer och kunder. Ledningarnas gemensamma bedömning är att samgåendet kommer att ge betydande samordningsvinster, främst inom distribution, försäljning och administration, om cirka 25 MSEK årligen från och med år 2002. Full effekt förväntas uppnås från och med kvartal 3 år 2001. IMGs musikverksamhet kommer att avyttras omedelbart i samband med att affären genomförs, eftersom den inte ingår i bolagets kärnverksamhet. Ett intentionsavtal är tecknat med ledningen för musikverksamheten om förvärv. Förutsatt att affären genomförs blir Joakim Hedin, nuvarande VD i IMG, VD och koncernchef i Vision Park. Thomas Brühl är VD i Vision Park fram tills dess att samgåendet är klart, därefter har han valt att lämna bolaget. Bolaget kommer även efter samgåendet ha namnet Vision Park Entertainment. Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm. - Vi har valt att vara aktiva i den pågående omstruktureringen i branschen. Genom samgåendet med IMG bildar vi Nordens största leverantör av digital underhållning. Det är en viktig milstolpe på väg mot vår vision om att etablera oss som en betydande europeisk aktör, säger Petter Fjellstad, styrelseordförande i Vision Park. - Den digitala underhållningsbranschen behöver konsolideras. Industriellt är detta en riktig affär mellan två bolag som kompletterar varandra väl, både produktmässigt och geografiskt, säger Joakim Hedin, VD i IMG. Finansiella effekter Samordningsvinsterna beräknas uppgå till cirka 25 MSEK på årsbasis från och med år 2002. Samordning kommer att ske av; · Säljbolag i Sverige och Norge. · Logistikverksamhet. · Produktutveckling. · Ekonomi, administration samt IT. Samarbeten inom försäljning och distribution kommer att inledas omgående på kommersiell basis i väntan på full integration. Uppkommen goodwill i och med samgåendet beräknas till 16 MSEK. Total goodwill i Vision Park kommer att uppgå till 70 MSEK. Erbjudandet För varje aktie i IMG (A resp B) erbjuds 1,531 nyemitterade aktier i Vision Park, vilket innebär en premie om cirka 30 procent jämfört med senaste betalkurs för bolagen 2001-02-082. För 2 optionsrätter utgivna av IMG (totalt utgivet 63.900), erbjuds 1 aktie i Vision Park. Courtage utgår ej. De nyemitterade aktierna i Vision Park medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2001. Villkor för erbjudandet Erbjudandet gäller under förbehåll att: · Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Vision Park blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i IMG. Vision Park förbehåller sig rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. · Förvärvet enligt Vision Park bedömning inte, till och med tidpunkten för offentliggörande av att Erbjudandet fullföljs, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Vision Parks kontroll som Vision Park ej har kunnat eller bort ha kunnat förutse. · Extra bolagsstämma i Vision Park med stöd av minst två tredjedelar av antalet röster och kapital närvarande på bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier att utgöra vederlag för överlåtna aktier i IMG Premie och budvärde Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 70 miljoner SEK. Baserat på de sista betalkurserna för Vision Parks- respektive IMGs- B aktier den 8 februari 2001, om 13,60 SEK respektive 16,00 SEK, uppgår budpremien till cirka 30 procent. Preliminär tidplan Prospekt med närmare information beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 16 mars. Anmälningstiden beräknas löpa under tiden 19 mars t o m 6 april och likvid i form av nyemitterade aktier beräknas kunna erläggas omkring den 12 april. Offentliggörande av om budet fullföljs beräknas ske den 10 april. Vision Park förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Proforma finansiella data De två bolagens gemensamma omsättning, proforma, beräknas till mer än 250 MSEK, med cirka 170 MSEK i eget kapital. Balansomslutning, proforma, uppgår till cirka 320 MSEK. Förvärvet beräknas ha en positiv effekt på vinst per aktie före goodwill i Vision Park från och med år 2002. Vid beaktande av goodwill blir vinst per aktie lägre under första halvåret 2001 än för Vision Park exklusive IMG. Antal aktier Antalet utestående aktier i Vision Park uppgår före Erbjudandet till cirka 11,6 miljoner. Till följd av Erbjudandet tillkommer cirka 5,1 miljoner aktier, givet full anslutning till Erbjudandet. Efter Erbjudandet kommer det totala antalet aktier i Vision Park att uppgå till cirka 16,7 miljoner. Finansiell rådgivare Danske Securities är finansiell rådgivare till Vision Park i samband med Erbjudandet. Stockholm, den 12 februari 2001 Vision Park Entertainment AB (publ), Styrelsen Erbjudandet får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Presskonferens: Ytterligare information lämnas vid en presskonferens på Berns klockan 10.30 idag den 12 februari. Närvarande: · Petter Fjellstad, Styrelseordförande, Vision Park · Joakim Hedin, VD, IMG · För ytterligare information Petter Fjellstad, Styrelseordförande, Vision Park Mobil: +47 92 89 11 80. Joakim Hedin, VD, IMG Mobil: +46 705 21 53 00. E-post: joakim@independent-mg.se www.visionpark.com www.independent-mg.se Vision Park Vision Park är innehållsleverantör av digital underhållning inom områdena; online-underhållning, spel, edutainment och TV. Dessutom förlägger bolaget digital underhållning från externa Publishers och utvecklingsbolag. Utvecklingen sker av team i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Sälj- och marknadsbolag finns i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-aktielista och sysselsätter idag cirka 135 personer. www.visionpark.com. IMG IMG bedriver verksamhet inom underhållningsområdet. Bolaget består av affärsområdena E-tainment, Video/DVD, Musik samt Multimedia. Verksamheten omfattar utgivning och utveckling av multimediaprodukter för barn och ungdomar, skivbolag med omfattande export, försäljning av köpfilmer på video, försäljning och distribution av video, DVD, musik och multimedia genom egna säljbolag i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är även aktiv inom de nya mediaområdena med fokus på rättigheter för digital distribution. IMG är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. IMG har bokslut den sista april och omsatte 1999/2000 158 (126) MSEK . Under perioden maj - oktober (6 månader) omsatte bolaget 91 (75) MSEK med ett resultat om - 6 MSEK. Totalt har koncernen 69 personer anställda. www.independent-mg.se _______________________________ 1 Utbytesrelationen innebär att för varje 100-tal B eller A aktier i IMG erhålles 153 aktier i Vision Park. Erbjudandet kan accepteras även om aktieägares innehav av aktier i IMG understiger eller ej är jämt delbart med 100. 2 Budpremierna är beräknade på IMGs och VISION PARKs B-aktier, vilka båda är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00110/bit0001.pdf

Dokument & länkar