Immunovia har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Report this content

LUND ― Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Immunovia AB:s (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Godkännande är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 3 april 2018 och den sista dagen för handel på Nasdaq First North är planerad till den 29 mars 2018. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (IMMNOV) och ISIN-kod (SE0006091997). Aktien kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-segment. Aktieägare i Immunovia kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Immunovias utveckling de senare åren har varit fantastisk och noteringen på huvudlistan reflekterar att vi går från ett utvecklingsbolag till ett diagnostikbolag med försäljning. Listbytet är därför något vi ser mycket positivt på då det stärker Immunovias varumärke, ökar kännedomen om bolaget och visar på bolagets utveckling och mognad”, säger Carl Borrebaeck, styrelsens ordförande.

Prospekt

Det prospekt som upprättats i samband med listbytet beräknas att godkännas av Finansinspektionen och publiceras på Immunovias webbplats, www.immunovia.com, senast tisdagen den 27 mars 2018.

Nasdaq Stockholm

Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett positivt och viktigt steg i Immunovias utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om Immunovia samt stärka dess varumärke. Vidare förväntas ett upptagande till handel på Nasdaq Stockholm att tillgodose intresse från institutionella investerare samt därutöver ge Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Immunovias styrelse har av dessa skäl gjort bedömningen att en notering på Nasdaq Stockholm kommer att stödja Bolagets nästa steg i utvecklingen mot dess långsiktiga mål. Därutöver förväntas en notering på Nasdaq Stockholm underlätta Bolagets tillväxtstrategi av organisk karaktär men även vid eventuella förvärv.

Rådgivare

Baker McKenzie är legal rådgivare till Immunovia i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:  

Mats Grahn  

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com 

This press release is also available in English at www.immunovia.com/investors/press-releases/

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med Wildeco som Immunovias Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar