KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 november, 2019 kl. 09.00 hos Bolagets Certified Adviser, Redeye AB, med lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 16 november, 2019 (vänligen notera att aktieägare måste vara införda i aktieboken senast fredagen den 15 november 2019 eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag), dels anmäla deltagande till Bolaget senast måndagen den 18 november, 2019 per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller post till adress Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast från och med tre veckor före stämman till dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Eftersom avstämningsdagen infaller lördagen den 16 november 2019 måste sådan registrering vara verkställd senast fredagen den 15 november 2019. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och nyval av en styrelseledamot.
 9. Fastställande av styrelsearvode.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 29 oktober, 2019 att emittera maximalt 9 257 143 nya aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om maximalt 1 157 142,875 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”) och Hyundai Motor Company (”Hyundai”). Accendo Capital ska ha rätt att teckna maximalt 3 857 143 aktier och Hyundai ska ha rätt att teckna maximalt 5 400 000 aktier.
 1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att bredda aktieägarbasen med en industriell ägare som är en av världens ledande fordonsbolag. Vidare blir befintliga aktieägare kompenserade för en potentiell utspädning i sitt ägande genom att prissättningen i den riktade emissionen sker till en premie i förhållande till genomsnittlig volymviktad aktiekurs. Därmed främjas både Bolaget och dess aktieägare av den riktade emissionen.
 1. En teckningskurs om 7,00 kronor ska betalas för varje aktie som tecknas. Kursen motsvarar en premie om 30 procent mot Bolagets genomsnittliga volymviktade aktiekurs under perioden 7-11 oktober, 2019.
 1. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på en separat teckningsanmälan senast den 29 oktober, 2019. Betalning för aktierna som tecknas ska ske kontant till ett ändamålsenligt bankkonto hos Bolaget inom 5 dagar från bolagsstämmans beslut om den riktade nyemissionen.
 1. Styrelsen ska bemyndigas att utöka teckningsperioden och betalningstiden under sektion 4.
 1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkten 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och nyval av en styrelseledamot

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska utökas från fem till sex ledamöter och att Sukhwan Yun, som nominerats av Hyundai, ska väljas som ny ledamot i styrelsen.

Sukhwan Yun är Senior Manager i Corporate Venture Capital (CVC) Team hos Hyundai Motor Company. Han var tidigare Senior Research Engineer hos Hyundai Fuel Cell Research Lab med ansvar för utveckling av bänslecellsfordon (Tucson ix35 och NEXO). Dr. Yun har B.Sc. och Ph.D. examen inom kemiteknik från Illinois Institute of Technology i Chicago. Hans doktorsforskning fokuserade på polymera elektrolytiska membraner för energiomvandling med applikationer inom bränsleceller och batterier. Som Senior Manager i CVC är Dr. Yun ansvarig för utvärdering och exekvering av investeringar med hög potential inom fordonsbranschen samt relaterade områden, för Hyundai och dess dotterbolag. Dr. Yun har för närvarande inga övriga styrelseuppdrag och äger inga aktier i Impact Coatings.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode

Villkorat av att Bolagsstämman väljer Sukhwan Yun som ny styrelseledamot enligt punkt 8 ovan, föreslår styrelsen att Sukhwan Yun ska erhålla ett årligt arvode om 180 000 kronor vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller.

Handlingar

Fullständiga förslag, liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.impactcoatings.com samt på Bolagets kontor, Westmansgatan 29G i Linköping, senast två veckor innan Bolagsstämman. Kopior av ovan handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

______________

Linköping i oktober 2019
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen
 

För mer information kontakta: 

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Telefon: +46 765 96 62 38, eller e-mail: mark@accendofund.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober, 2019 kl. 00:29 CET.

 

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.