• news.cision.com/
  • Implantica/
  • Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier

Protokoll från den extra bolagsstämman i Implantica AG - tillgångar på 117 miljoner euro har tillförts Implantica utan ersättning i form av pengar eller aktier

Report this content

Idag, den 17 september 2021, hölls den extra bolagsstämman ("EGM") i Implantica AG (publ) i Vaduz. Den extra bolagsstämman beslutade att anta alla styrelsens resolutionsförslag, enhälligt utan att någon enda enskild aktieägare röstade emot förslagen i Implantica AG eller Implantica MediSwiss AG. Nedan följer en sammanfattning av de förslag som antogs vid den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna fusionsplanen daterad den 17 augusti 2021 för fusionen av Implantica MediSwiss AG som överlåtande bolag till Implantica AG som övertagande bolag. Denna transaktion påverkar inte Implantica AG:s aktieägare.

Den extra bolagsstämman beslutade att bekräfta styrelsens beslut att acceptera ett aktieägarbidrag från Implanticas grundare Peter Forsell av 51% av MedicalTree Swiss AG till reserverna utan penning- eller aktieersättning, som värderas till 117 miljoner euro av en av de fyra stora revisionsbolagen, och att genomföra en aktiesplit i B-aktierna. I linje med detta antog den extra bolagsstämman styrelsens beslut om att ändra artikel 4.1 i bolagsordningen. Detta antogs enhälligt utan att någon enda aktieägare röstade emot förslaget. Dessa transaktioner påverkar inte aktieägarnas ägande i Implantica AG och tillför ytterligare 117 miljoner euro i tillgångar till Implantica.

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa en avstämningsdag högst två veckor före dagen för bolagsstämman, vilket har förlängts från tidigare en vecka. Syftet med denna ändring är att ge den tid som krävs för att listan över innehavare av depåbevis ska kunna sammanställas av Euroclear, skickas till förvaltarna och därefter till det lokala beroende ombudet i tid före bolagsstämman. I linje med detta antog den extra bolagsstämman styrelsens resolution om att ändra artikel 11 paragraf 3 i bolagsordningen.

Protokollet från den extra bolagsstämman med information om varje förslag till beslut som antogs vid den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på www.implantica.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations

Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Implantica AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades ursprungligen, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2021 kl. 16:55 CET.

Om Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling och stöds av framgångsrika resultat från kliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com  för mer information.