Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Report this content
  • Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 7 302 tkr (2 667 tkr), varav Q4 utgjorde 2 028 tkr (878 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2019 för 99 % (98 %) av nettoomsättningen. 
  • Resultatet för 2019 uppgick till -798 tkr (-1 827 tkr). Resultatet för Q4 utgjorde -384 tkr (-530 tkr).
  • Bolagets resultat per aktie uppgår till -0,02 kr (-0,04 kr).
  • Kassan uppgick vid årets slut 2019 till 808 tkr (1 041 tkr).
  • Efter periodens utgång har Bolaget kallat till extra bolagsstämma 2020-03-06. Bolagsstämman föreslås besluta om ändring av Bolagets säte, kompletterande beslut angående optionsprogram för nyckelperson samt försäljning av Bolagets fastighet.

 

VD har ordet

Ökad försäljning med 173 %

2019 har varit ett mycket händelserikt år där nettoomsättningen uppgår till 7 302 tkr (2 667 tkr), vilket är en ökning med 173 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för 2019 uppgick till -798 tkr (-1 827 tkr). Resultatförbättringen är en följd av ökad försäljning genom fler och större installationer. Under 2019 uppgick antalet installerade nätanslutna anläggningar till 36 stycken (15 stycken). Implementa har i dagsläget installerat totalt över 70 nätanslutna anläggningar.  

Fokus på lantbruk, hästgårdar och industri – ökat antal större installationer

Under 2019 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är alltjämt stort och ökande. Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder inom Skåne med tyngdpunkt på lantbruk, hästgårdar och industri, men också villor. Förutom ett ökat antal installationer under 2019 ökade även andelen större anläggningar. Under Q1 2019 såldes t ex en solenergianläggning på 147 kWp (536 paneler) till ett värde av 1,18 Mkr för installation hos lantbrukskund i Svalövs kommun och under Q4 2019 har bland annat en större anläggning på 800 tkr ex moms sålts och installerats i Ystad kommun. Implementas policy är att pressmeddela sålda anläggningar överstigande 1 Mkr ex moms. I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc till hela Sverige.

Tillväxt i nya lokaler under ledorden KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Bolaget har över åren byggt upp ett gediget kunnande och ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och industri samt villor under ledorden Kunskap - Engagemang - Kvalitet.

Implementa är i en tillväxtfas där försäljningen ökar och med det antalet installationer. Implementas befintliga lokaler i Lund har endast haft begränsad kontors- och lagerkapacitet. För att möta den ökande efterfrågan och påskynda fortsatt försäljningsexpansion har verksamheten därför flyttats till större och bättre lämpade hyreslokaler i Staffanstorp i samband med årsskiftet 2019/2020. Flytten möjliggör frigörande av expansionskapital som idag är bundet i bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse beslutat att lägga ut bolagets fastighet till försäljning och har tecknat avtal om försäljning till Papworth Fastighetsförvaltning AB, villkorat av bolagsstämman den 2020-03-06 godkännande.

Effektiviseringar och egna montörer för ökad lönsamhet

Implementa har tidigare anlitat externa installatörer, men har i början av 2020 anställt egna montörer för installation av solenergianläggningar i Skåneregionen. Med egna montörer kan försäljningsresurser frigöras samt kostnader för t ex frakt och byggställning minskas. Då även lagermöjlighet finns i den nya lokalen i Staffanstorp elimineras kostnader för extern lagerhyra. Dessa åtgärder tillsammans med ett fokus på större anläggningar förväntas ge förbättrade marginaler och ökad lönsamhet. Under augusti 2019 gick sorgligt nog Implementas mycket erfarne och omtyckte huvudelektriker för egenkontroll hastigt bort. Den obligatoriska rollen som huvudelektriker för egenkontroll kunde tack och lov snabbt besättas igen. Implementa har under 2019 knutit lokala elektriker som verkar under överinseende av huvudelektrikern till verksamheten för att säkerställa tillgång till elektriker med gedigen kunskap om krav och regler vid installation av solenergianläggningar. Implementa för även dialog med och följer noggrant försäkringsbolagens rekommendationer.  

År 2020 är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. På sikt ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna montörer samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.

Lund i februari 2019                    

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Implementa Sol AB,

Postadress: Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Besöksadress: Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Prenumerera