Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Report this content
  • Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2019 uppgick till 5 274 tkr (1 789 tkr), varav Q3 utgjorde 919 tkr (752 tkr). Solenergiprodukterna stod under första tre kvartalen för 99 % (99 %) av nettoomsättningen. 
  • Resultatet för de tre första kvartalen 2019 uppgick till -415 tkr (-1 297 tkr), varav Q3 utgjorde -293 tkr (-439 tkr).
  • Då flytt av verksamheten kommer att ske vid årsskiftet 2019/2020 till nya lokaler i Staffanstorps kommun har styrelsen beslutat lägga ut bolagets fastighet till försäljning.
  • Samverkansavtal har tecknats med kommunalt helägda Trelleborgs Energiförsäljning AB.
  • Bolagets resultat per aktie 2019-09-30 uppgår till -0,009 kr (-0,060 kr).

 

VD har ordet

Fler installationer och ökad nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgår under de tre första kvartalen 2019 till 5 274 tkr (1 789 tkr), vilket är en ökning med 195 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för de tre första kvartalen 2019 uppgår till -415 tkr (-1 297 tkr). Resultatförbättringen är en följd av ökad försäljning genom större och fler installationer. Efter periodens utgång har bland annat en större anläggning på 800 tkr ex moms sålts i Ystad kommun och kommer att installeras under november 2019. Implementas policy är att pressmeddela sålda anläggningar överstigande 1 Mkr ex moms.

Fokus på lantbruk, hästgårdar och industri – ökat regeringsanslag med 500 Mkr

Under 2019 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är alltjämt stort och ökande. Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder inom Skåne med tyngdpunkt på lantbruk, hästgårdar och industri, men också villor. I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc till hela Sverige. Regeringen har under Q3 2019 glädjande nog beslutat öka anslaget för bidrag till solenergianläggningar med ytterligare 500 Mkr, vilket bör öka intresset ytterligare för investering i solenergi.

Samverkansavtal med Trelleborgs Energiförsäljning AB

I dagsläget räknas fastigheter med huvudsäkring överstigande 100 A, t ex lantbrukare och industrier, ej som mikroproducenter och har därmed ej rätt till skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Dessutom ger överskottselen från sådana anläggningar i gemen inte så mycket betalt varför denna betydande kundgrupp är mindre benägen till investeringar i solenergi. Implementa har under perioden tecknat ett samverkansavtal med kommunalt helägda Trelleborgs Energiförsäljning AB med målsättningen att genom synergieffekter uppnå ökad nettoomsättning. Trelleborgs Energiförsäljning ABs affärsmodell innebär 1 till 1 med avseende på elpriset, dvs lika betalt för inköpt el som producerad överskottsel, även till kunder med huvudsäkring överstigande 100 A under förutsättning att kunden är nettoköpare. Implementa ser mycket positivt på detta samverkansavtal samt Trelleborgs Energiförsäljning ABs affärsmodell, vilket gör det ännu mer intressant för kunder inom ovan nämnda kundgrupp att investera i solenergiprodukter från Implementa.

Tillväxt i nya lokaler under ledorden KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Bolaget har över åren byggt upp ett gediget kunnande och ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och industri samt villor under ledorden Kunskap – Engagemang - Kvalitet. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi.

Implementa är i en tillväxtfas där försäljningen ökar och med det antalet installationer. Implementa söker i dagsläget fler montörer för installation av solenergianläggningar i Skåneregionen. Implementas befintliga lokaler i Lund har endast begränsad kontors- och lagerkapacitet. För att påskynda fortsatt försäljningsexpansion kommer verksamheten därför att flyttas till större och bättre lämpade hyreslokaler i Staffanstorps kommun i samband med årsskiftet 2019/2020. Flytten möjliggör frigörande av expansionskapital som idag är bundet i bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse under perioden beslutat att lägga ut bolagets fastighet till försäljning.

Lund i oktober 2019                    

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Implementa Sol AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Prenumerera