Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content
  • Resultatet för Q1-Q3 2021 uppgick till 8 tkr (-219 tkr), varav Q3 utgjorde -40 tkr (-314 tkr).
  • Nettoomsättningen för Q1-Q3 2021 uppgick till 5 078 tkr (4 714 tkr), varav Q3 utgjorde 1 365 tkr (1 234 tkr). Solenergiprodukterna stod under Q1-Q3 2021 för 100 % (99 %) av nettoomsättningen. 
  • Bolagets resultat per aktie 2021-09-30 uppgår till 0,0001 kr (-0,005 kr).
  • Under perioden har bolagets webshop för mindre solpaneler och tillbehör till husvagnar avslutats och Bolaget kommer helt fokusera sin verksamhet på nätanslutna större anläggningar på lantbruk, industri och villor.
  • I samband med upprättandet av denna rapport har styrelseledamoten Arvid Nyman valt att på egen begäran utträda ur styrelsen då potentiell jävsituation nyligen uppstått.

   

VD har ordet

Positivt resultat och ökad nettoomsättning under första tre kvartalen 2021

Resultatet för Q1-Q3 2021 uppgick till 8 tkr (-219 tkr). Nettoomsättningen för Q1-Q3 2021 uppgår till 5 078 tkr (4 714 tkr). Ökningen av nettoomsättningen under Q1-Q3 2021 jämfört med samma period föregående år är frukten av ökad försäljning. Installation av två mellanstora anläggningar, en på en bostadsrättsförening samt en på ett kontorshus, på ca 56 kW toppeffekt vardera samt färdigställande av ett antal mindre anläggningar på främst villor har skett under Q3 2021. De två mellanstora anläggningarna förväntas tas i drift under Q4 2021. Under Q3 har monteringsstyrkan förstärkts genom anställning av ytterligare en montör.

Fokus på lantbruk och större anläggningar med ett skräddarsytt sortiment

Vi jobbar aktivt med att ta fram ett vässat, men ändå flexibelt sortiment med bra garantivillkor av främst europeisktillverkade solpaneler och övriga produkter för att kunna göra större beställningar till högre marginaler. För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Lagret hålls därutöver så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider kommer att hålla i sig ett tag framöver.

Breddad produktportfölj för energilagring och elbilsladdning

Vi har under första halvåret 2021 utökat vår produktportfölj och även börjat installera produkter för energilagring, dvs batterier och backuputrustning vid strömavbrott, främst för villamarknaden. Vi har följt marknaden för dessa produkter under ett antal år, men våra höga krav på de produkter som vi väljer att erbjuda har gjort att vi väntat tills kommersiellt gångbara och användarvänliga produkter funnits att tillgå och vi upplever att det gör det först nu. Under Q3 2021 har vi märkt av en kraftigt ökad efterfrågan på energilagringsprodukter. Under Q3 2021 har vi även börjat erbjuda utrustning för laddning av elbilar, vilket naturligt ofta efterfrågas i samband med solcellsinstallationer. För installation av energilagring samt elbilsladdning kan grönt avdrag fås med upp till 50 %. För solcellsanläggningar kan grönt avdrag fås med 15 %. Grönt avdrag infördes 1 januari 2021 och gäller för privatpersoner.

Grunden lagd för expansion – nu tar vi nästa kliv

År 2021 och framöver är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. Målsättningen är att nå en nettoomsättning på 30 Mkr inom en 3-årsperiod. Med flytt av verksamheten till ändamålsenliga lokaler i Staffanstorp i början av 2020 där Implementa har möjlighet att växa samt rekrytering av egna montörer har grunden lagts för att kunna ta nästa kliv mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag. För att uppnå detta ser jag under det kommande året ett behov av fler samarbeten med lokala entreprenörer, en utökad säljstyrka och fler monteringsresurser samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.

Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden

Kunskap - Engagemang - Kvalitet

Staffanstorp i oktober 2021       

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

   

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Helene Vester

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer skräddarsydda solenergianläggningar för lantbruk, ridhus, industri och villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är ett långsiktigt vinstgivande företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi under ledorden

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Prenumerera