Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Report this content
  • Nettoomsättningen för första halvåret 2019 uppgick till 4 355 tkr (1 037 tkr), varav Q2 utgjorde 2 338 tkr (648 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret för 99 % (99 %) av nettoomsättningen. 
  • Resultatet för första halvåret 2019 uppgick till -122 tkr (-858 tkr), varav Q2 utgjorde -132 tkr (-606 tkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2019-06-30 uppgår till -0,003 kr (- 0,020 kr).


VD har ordet

Fler installationer och ökad nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgår under första halvåret 2019 till 4 355 tkr (1 037 tkr), vilket är en ökning med 320 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för första halvåret 2019 uppgår till -122 tkr (-858 tkr). Resultatförbättringen är en följd av ökad försäljning genom större och fler installationer under våren 2019. Vi har med detta tagit ytterligare kliv mot ett stabilt vinstgivande företag.  

Fokus på lantbruk, hästgårdar och industri

Under 2019 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är fortsatt stort och ökande. Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder inom Skåne. I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc till hela Sverige. De under 2017 frigjorda resurserna samt anställning av säljare under 2018 har ökat vår kapacitet att delta i fler mässor samt offerter och anbudsgivningar till större anläggningar inom lantbruk, hästgårdar och industri. Under första halvåret 2019 har Implementa deltagit med monter i egen regi vid lantbruksmässorna Mila 14-16 februari i Malmö samt Borgeby Fältdagar 26-27 juni utanför Borgeby i Skåne. Ett kvitto på att denna satsning varit riktig är en såld anläggning på 1 180 Mkr under januari 2019 till en lantbruksfastighet i Svalövs kommun samt fler mindre anläggningar till gårdar och villor.  

Bidragsnivån fastställd till 20 % och ökat anslag i regeringens ändringsbudget

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat belopp. Stödnivåerna för bidrag är under våren beslutade av regeringen till 20 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Yttermera har anslaget till solenergi för 2019 under våren återställts till 915 Mkr i regeringens ändringsbudget, vilket förväntas minska ledtiderna för investeringsbeslut hos kunderna. Dessutom erhålls 60 öre skattereduktion för varje såld egenproducerad kWh upp till 30 000 sålda kWh per år. I dagsläget diskuteras att införa en sk ”Sol-ROT” där ROT-avdraget föreslås utgöra 50 % av kostnaden för installationsarbete, vilket nästan motsvarar bidraget på 20 %. Detta förväntas medföra att privatpersoner i större utsträckning använder sig av ROT och företag förbehållsvist av bidraget. Under 2018 har även EU:s importtullar på solpaneler tillverkade i Kina tagits bort, vilket har påverkat prisbilden för solpaneler i positiv riktning både från kinesiska och övriga tillverkare. Den för närvarande svaga svenska kronan har under våren 2019 dock tyvärr påverkat inköpspriserna negativt.

Tillväxt under ledorden KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Bolaget har över åren byggt upp ett gediget kunnande och ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och industri samt villor under ledorden Kunskap – Engagemang - Kvalitet. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi.

Implementa är i en tillväxtfas där försäljningen ökar och med det antalet installationer. Implementa söker i dagsläget fler montörer för installation av solenergianläggningar i Skåneregionen. Lokalbehovet är redan idag i behov av förändring då befintliga lokaler endast har begränsad kontors- och lagerkapacitet. För att kunna möta det ökande intresset och kunna erbjuda kunderna snabb och effektiv service ser jag därför ett behov av utvidgning av verksamheten inom den närmaste halvårsperioden.

Lund i augusti 2019                      

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Implementa Sol AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för villor, lantbruk, ridhus och industri till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET