Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 27 mars 2020 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 24 mars 2020 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se. Observera att 21 mars 2020 är en lördag varför införande i aktieboken måste vara gjord 20 mars 2020.

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2019,

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8.  Fastställande av antalet styrelseledamöter.

9.  Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.

11. Beslut om valberedning.

12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget

14. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

15. Stämmans avslutande.

 

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 

Förslag till kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget (punkt 13 på dagordningen)

Bolagsstämman 2019-03-29 godkände styrelsens beslut om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st. Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning, tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat på en snittkurs av B-aktien enligt NGM Nordic SME (tidigare NGM Nordic MTF) på de sista 10 handelsdagarna innan bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %. Lösenpriset har beräknats till 0,119 kr per aktie av serie B.

Styrelsen föreslår att följande kompletterande beslut tas att bemyndiga styrelsen fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma:

att      öka bolagets aktiekapital med högst 6 000 kronor genom nyemission av högst 100 000 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);

att      för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:119 kronor;

att      avstämningsdag för fastställande av behörig nyckelperson att teckna nya aktier skall vara tidigast 30 april 2020 samt, om teckning sker vid mer än ett tillfälle inom teckningstiden, på närmast föregående vardag före teckningsdatum. Sista avstämningsdag är 30 december 2021;

att      teckning av aktier skall äga rum vid ett eller flera tillfällen under tiden från och med den 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021;

att      teckning av aktier skall ske genom kontant betalning;

att      de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår;

samt

att      styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Årsredovisning för 2019 kommer att publiceras den 6 mars 2020.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 564 067 aktier av serie A och 44 085 651 aktier av serie B, vars röstvärde är 10 respektive 1 röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 69 726 321 stycken. Alla aktier i Implementa Sol AB har oavsett röstslag samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar.

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Postadress: Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Besöksadress: Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Prenumerera

Dokument & länkar