Kommuniké bolagsstämma 2018

Report this content

Vid bolagsstämman i Implementa Hebe AB, org nr 556581-9272, den 27 april 2018 fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition                                

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet                                                                                                              

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter. 

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2017.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer                                                       

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 30 000 kr fram till bolagsstämma 2019 skall utgå med 10 000 kr till styrelseordföranden och 10 000 kr vardera till de styrelseledamöter som ej är A-aktieägare samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor                                                                                        

Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Krook samt Helene Vester och nyval av Gert Thell som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2019. Stämman beslutade välja Arne Jakobsson till ordförande för styrelsen. Val av revisor var inte aktuellt.

Kort presentation av Gert Thell

Född 1965. IT-driftstekniker med inriktning system management, startade företaget GTiT (IT-drift) som numera är uppköpt av Christina Högström Barn och Ungdomspsykiatri AB. Gert Thell äger 50 procent av detta bolag liksom 50% av E-MCSWEDEN AB som importerar och säljer elektriska superbikes.  

Tillsammans med sin sambo driver han också projektet DenBlåGården (www.denblagarden.se). DenBlåGården producerar el med solcellsanläggning (2015), vertikalt vindkraftverk (2018) samt batterilagring och off-gridlösning (2018) och har varit helt fossilfri sedan mars 2016. DenBlåGården arbetar aktivt med omställningen till miljövänliga alternativ och delar med sig av erfarenheterna och framstegen via sociala medier och föreläsningar.

Har följande styrelseuppdrag: E-MCSWEDEN AB samt Christina Högström Barn och Ungdomspsykiatri AB. Gert Thell är oberoende från de större aktieägarna i Implementa Hebe AB. Innehar inga aktier i Implementa Hebe AB.

Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare eller ägargrupperingar per den 31 augusti och den störste aktieägare eller aktieägargruppering som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare eller aktieägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare eller aktieägargruppering som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före bolagsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare                                     

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag. 

Beslut om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet (punkt 13 på dagordningen)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet enligt följande:

Tidigare lydelse:

Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder samt konsultverksamhet inom medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

Ny lydelse:                                                                                                                                                                    

Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom förnyelsebar energi, medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

Beslut om ändring av bolagsordningen §1 Firma (punkt 14 på dagordningen) 

För att bättre spegla bolagets verksamhet fattar stämman beslut om ändring av bolagsordningens §1 enligt följande:

Tidigare lydelse:

Bolagets firma är Implementa Hebe AB (publ)

Ny lydelse: 

Bolagets firma är Implementa Sol AB (publ)

Styrelsen

Implementa Hebe AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Hebe AB är certifierad solcellintstallatör och säljer solenergiprodukter samt tillbehör till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar