Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

Report this content

På bolagsstämman 2021-03-26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition                                

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2020 fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet                                                                                                              

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer                                                       

Stämman beslutade att arvode om totalt 40 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 10 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget. Revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor                                                                                        

Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert Thell samt Helene Vester samt nyvälja Arvid Nyman som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2022. Stämman beslutade välja Helene Vester till ordförande för styrelsen. Val av revisor var aktuellt på denna stämma. Stämman beslöt välja Resursgruppen Ekonomi & Revision AB med auktoriserade revisorn Peter Honnér som huvudansvarig på en tid av fyra år enligt bolagsordningen.

Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare                                     

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag. 

Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Stämman beslöt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 802 225,16 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet

kommer aktiens kvotvärde vara 4,284 öre per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att

besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid

Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen för Implementa Sol AB (publ) att under tiden fram till nästa bolagsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 428 400 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier

av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med

registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en

expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång

till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Helene Vester

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Prenumerera

Dokument & länkar