Valberedningens förslag inför bolagsstämma 2020

Report this content

Valberedningen i Implementa Sol AB har inkommit med förslag inför bolagsstämma 26 mars 2021:

 

Förslag till val av ordförande för bolagsstämman

Till ordförande för bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Helene Vester.

 

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna

Antal styrelseledamöter

Valberedningen har tre alternativa förslag till val av styrelse redovisade enligt tabell nedan.

Alternativ 1 förordas av valberedningsledamöterna Rikard Krook och Göran Helmer. Alternativ 2 och 3 förordas av valberedningsledamot Didrik Hamilton.

Alternativ 1 och 3 innefattar en utökning av styrelsen till 5 ledamöter. Alternativ 2 innefattar 4 styrelseledamöter utökat med en suppleantpost.

Förslag till styrelse

Valberedningens tre förslag till styrelse sammanfattas i tabellen nedan. Alternativ 1 förordas av

valberedningsledamöterna Rikard Krook och Göran Helmer. Alternativ 2 och 3 förordas av valberedningsledamot Didrik Hamilton.

  • Alt 1 omfattar omval av Helene Vester, Gert Thell, Margareta Krook och Arne Jakobsson samt nyval av Arvid Nyman.
  • Alt 2 omfattar omval av Helene Vester, Gert Thell, nyval av Arvid Nyman och Leif Syrstad samt nyval av Margareta Krook som suppleant.
  • Alt 3 omfattar omval av Helene Vester, Gert Thell, Margareta Krook samt nyval av Arvid Nyman och Leif Syrstad.
Alternativ 1 2 3
Helene Vester Omval Omval Omval
Gert Thell Omval Omval Omval
Margareta Krook Omval Nyval Suppleant Omval
Arne Jakobsson Omval
Arvid Nyman Nyval Nyval Nyval
Leif Syrstad Nyval
Antal ledamöter 5 4 ord + 1 suppl 5

Motivering till alternativ 1 (Rikard Krook och Göran Helmer):

"Nuvarande styrelse har genom Helene Vester mångårig erfarenhet inom ekonomi och finansiell administration, genom Arne Jacobsson lång erfarenhet av styrelsearbete i små tillväxtbolag, genom Gert Thell ett stort IT-kunnande, entreprenörskap och djupt miljöengagemang samt genom Margareta Krook gedigen branscherfarenhet, nyckelkompetens inom strategisk sourcing samt goda kontakter med Nordic Growth Market-NGM. Med omval av nuvarande styrelse och utökning med Arvid Nyman - som föreslås som nyval - bibehålls en bred kompetens i styrelsen samtidigt som ytterligare fördjupad entreprenörs- och branschkunnande tillförs och en jämn könsfördelning upprätthålls i enlighet med rekommendationerna i Svensk kod för bolagsstyrning 2020".

Motivering för alternativ 2 och 3 (Didrik Hamilton):

Styrelsens sammansättning behöver professionaliseras och dessutom beakta alla ägargruppers inställningar till bolagets uppsatta mål och vägen framåt, vilket innebär att även de som har tillfört medel till bolaget under de senare åren måste få inflytande över bolagets styrning. Av den anledningen har jag kommit med två alternativa förslag till sammansättning av styrelsen enligt ovan. På detta sätt skulle vi få en vitalisering av styrelsearbetet och fylla på med entreprenöriell erfarenhet, erfarenhet av branschen, kapitalmarknadskontakter, kunskaper om ägarstyrning samt goda kontakter med marknadsplatsen.

Alt 2 (Didrik Hamilton):

Eftersom VD alltid är föredragande vid styrelsemötena kan VD lika gärna vara suppleant.

Kort presentation av kandidater föreslagna för nyval:

Arvid Nyman

Född 1986. Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola 2013. Startade 2017 bolaget Grön Sol AB med inriktningen att sälja solceller till företag och privatpersoner. Första 1,5 åren så var han handgripligen delaktig i solcellsmontagen. 2019 omsatte bolaget 10,2 MSEK. Augusti 2020 förvärvades bolaget av ett dotterbolag till E.ON Energilösningar AB genom en inkråmsaffär (förvärvande bolag EMG Energimontagegruppen AB). Han sitter i ledningsgruppen för Nercias YH-utbildning ” Solenergitekniker”. Har följande styrelseuppdrag; VD och styrelseordförande i Grön Sol AB; Styrelseordförande i Hovdedalen Holding AB; Styrelsesuppleant i Hovdedalens Mark- och Vägexploateringsaktiebolag; Bolagsman i K-Utbildning Handelsbolag. Arvid Nyman är oberoende från de större aktieägarna i Implementa Sol AB. Innehar inga aktier i Implementa Sol AB.

Leif Syrstad

Född 1949, universitetsutbildning med inriktning mot bl.a. företagsekonomi och arbetsrätt. Mer än 30 års erfarenhet av att arbeta i organisationer i förändring och utveckling, affärs- och företagsutveckling, med ledningsstöd och som VD. Styrelseledamot och VD i Free2Move Holding AB. Leif Syrstad är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolagsledning. Innehar inga aktier i Implementa Sol AB

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen har 2 alternativa förslag till styrelsearvode. Alternativ 1 förordas av Göran Helmer och Rikard Krook. Alternativ 2 förordas av Didrik Hamilton.

Alternativ 1 (Göran Helmer och Rikard Krook):

Styrelsens arvode t.o.m. utgång av bolagsstämman 2021 föreslås utgå med totalt 40 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 10 000 kronor.

Alternativ 2 (Didrik Hamilton):

Styrelsens arvode t.o.m. utgång av bolagsstämman 2021 föreslås utgå med totalt 142 800 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla ett prisbasbelopp (PBB) 47 600 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla ett halvt PBB 23 800 kronor.

Utöver ovanstående föreslår valberedningen i enighet att: Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor är aktuellt på stämman. Valberedningen föreslår omval av Peter Honnér, Revisorsgruppen Ekonomi och Revision AB på ett år.

Valberedningen föreslår Helene Vester till styrelseordförande.

 

Förslag till beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter med undantag av styrelsens ordförande, som kan vara ledamot i valberedningen dock inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning i alternativ 1 och 3 tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. I alternativ 2 har undantag gjorts för kodens §4.2 ”Suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska inte utses.

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Helene Vester

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET