IMS extra bolagsstämma godkände nyemission om 28 mkr

IMS extra bolagsstämma godkände nyemission om 28 mkr Vid den extra bolagstämman i IMS Data AB (publ) måndagen den 12 november 2001, godkändes styrelsens beslut om en ökning av bolagets aktiekapital från 12.626.326 SEK till högst 25.252.652 SEK. Beslut om godkännande av nyemission Styrelsen har den 24 oktober 2001, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission riktad till bolagets aktieägare. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission, innebärande att bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 12.626.326 kronor till högst 25.252.652 kronor fördelat på högst 25.252.652 st aktier, vardera aktie lydande på nominellt en (1) krona st. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger före emissionen. De som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 16 november 2001 kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna skall tecknas under tiden den 21 november 2001 t.o.m. den 5 december 2001. Styrelsen äger rätt att bestämma fördelningen av de aktier som ej tecknas med stöd av företrädesrätten inom ramen för nyemissionens högsta belopp och i första hand mellan investorer och institutioner som garanterat nyemissionen. Emissionskursen har fastställts till 2,20 kronor per aktie, vilket innebär att IMS vid full anslutning i nyemissionen tillförs sammanlagt 27,8 mkr före emissionskostnader. Styrelsen och ledningen i IMS har aviserat att de deltar i emissionen med sin del vilket innebär att de utnyttjar samtliga tilldelade teckningsrätter motsvarande ca 2,1 miljoner aktier, dvs. cirka 17 procent av den totala emissionen. Nyemissionen ger IMS möjligheter att utveckla sin position på den svenska marknaden, stärka större kundåtaganden, skapa en stabilare kapitalbas, öka handlingsutrymmet och på ett bättre sätt kunna tillvarata möjligheterna inför en förbättrad marknadssituation. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om emission Vidare har bolagsstämman beslutat att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, längst fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om utgivande av konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev med avskiljbara optionsrätter innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 3.000.000 kronor, samt att styrelsen därvid äger rätt att besluta att emission skall ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och/eller genom apportemission, kvittningsemission eller eljest med villkor. För ytterligare information, kontakta: Göran Hjelte, Vd och koncernchef IMS Data AB, telefon 08-59891111 alt. 0709-177111 ·· IMS Data AB är noterat på O-listan sedan 1994. IMS finns på 15 orter i Sverige och har för närvarande 400 anställda. IMS-koncernen omsatte 600 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-företag. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena systemutveckling, teknik och infrastruktur, drift och ASP, IT-produkter och marknadskommunikation. Läs mer om IMS på www.ims.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00900/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00900/bit0003.pdf

Dokument & länkar