Delårsrapport 1 januari 2002 - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari 2002 - 30 juni 2002 Kvartal 2 i sammandrag · Kvartal 2 innebar en minskad förlust med 35% jmf med kvartal 1 · Omsättningen kvartal 2 blev 33.437 (36.210 för kvartal 2 2001) kSEK. · Rörelseresultatet kvartal 2 blev -3.732 (-5.327) kSEK. · Resultat efter skatt kvartal 2 blev -3.852 (-5.685) kSEK. · Nyemission tillför 6.445 kSEK i kapital Företaget INAC är ett tekniskt företag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automations- och kommunikationslösningar för industri och inom infrateknik. Verksamheten organiseras i verksamhetsområdena automation, montage och trådlös kommunikation. Företaget är etablerat på nio orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping. Företagets affärsidé är att erbjuda kunder inom industri och infrateknik helhetslösningar inom kontroll, styrning och övervakning vilka bidrar till kostnadseffektivitet och driftsäkerhet. Marknad Efterfrågan på INACs tjänster, som försämrades markant under fjärde kvartalet 2001, förbättrades gradvis under hela perioden. Störst förbättring har skett inom verksamhetsområdet Montage. Inom verksamhetsområdet Automation har förbättringen gått lite långsammare än förväntat. Marknadssituationen för området trådlös kommunikation präglas fortsatt av en viss osäkerhet. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Teknik och Design visar i sin investeringssignal på att botten bör nås under hösten för att sedan gå mot klart bättre tider. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under halvåret till 63.206 (86.027) kSEK. Koncernens halvårsresultat uppgick till -9.816 (-4.083) kSEK. Omsättningsminskningen jämfört med motsvarande halvår år 2001 hänför sig till stor del till sämre beläggning. Ledningens strategi är att bredda verksamhetsbasen, minska säsongsvariationer samt att öka lönsamhetsnivån. Detta har inneburit satsningar inom trådlös kommunikation, uppstart av etableringar i Mälardalen samt satsning på nytt kundsegment i form av Infrateknik. Satsningarna har genomförts under en period med svag efterfrågan och pressade priser. Detta för att stå väl rustade till den kommande konjunkturuppgången. Genomförda satsningar påverkar halvårets resultat negativt med cirka 5.500 kSEK. Moderbolagets intäkter uppgick till 549 (0) kSEK. Hela beloppet avser försäljning av bolagets fastighet i Jönköping. Resultatet före skatt blev 58 (-589) kSEK. Verksamheten Automation Efterfrågan har gradvis förbättrats under senare delen av halvåret. Efterfrågan förväntas att fortsatt förbättras under kommande kvartal. Sammantaget för halvåret var debiteringsgraden 64 (77)%. Förutom den sämre beläggningen har resultatet påverkats av: - Uppbyggnadskostnader för etableringar i Stockholm och Uppsala. - Marknadsföringsarbete inom kundsegmentet infrateknik. - Personalrationaliseringskostnader. Montage Efter en trög start har beläggningsläget klart förbättrats för att vara god mot slutet av halvåret. Marknadsläget medför dock pressade priser och otillräcklig lönsamhet. Genomförda åtgärder har dock medfört att området visade positivt resultat för andra kvartalet. Som ett led att öka kundvärdet och därmed lönsamhetsnivån är en serviceavdelning under uppbyggnad. Trådlös kommunikation Marknadens acceptans av temperaturövervakningssystemet CoolGuard förstärktes under andra kvartalet. Referens- och pilotanläggningar finns nu ute hos alla de större livsmedelskedjorna. Totalt var 17 anläggningar i drift vid halvårets utgång. Under kommande kvartal kommer en intensifierad bearbetning ske mot storkök och restauranger. Övrigt För att bolaget skall få bättre anpassade lokaler till dagens verksamhet har fastigheten i Jönköping sålts och flytt till hyrda lokaler kommer att ske i november. Bolagets fastighet i Jönköping, som inrymmer kontor och verkstad såldes den 25 juni 2002. Fram till tillträdesdagen, 2 december 2002, kommer bolaget att sitta kvar i fastigheten, samt att ansvara för driften och kostnader som före försäljningen. Försäljningspriset på 4.750 kSEK innebar en reavinst om 549 kSEK som redovisats under Övriga rörelseintäkter under perioden. Resultat och omsättning per verksamhetsområde. (Belopp i kSEK). Område Omsättning Omsättning Resultat Resultat April-Juni Jan.-Juni April-Juni Jan.-Juni 2002 2002 2002 2002 Automation 6.734 11.307 -2.432 -5.579 ( 8.747) (13.320) ( 2.152) ( 1.191) Montage 25.542 50.656 188 -481 (26.747) (71.723) (-5.366) (-2.413) Trådlös 1.115 1.124 -1.566 -3.393 kommunikation ( 300) ( 300) (-1.278) (-1.278) Övrigt 46 ( 416) 119 ( 684) -42 (- -363 (- 1.195) 1.583) Totalt 33.437 63.206 -3.852 -9.816 (36.210) (86.027) (-5.687) (-4.083) Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 853 (6.729) kSEK. Personal Antalet årsanställda under perioden var 180 (212) st. Aktien INACs B-aktie är noterad på NGM Equity sedan oktober 1998. Under slutet av perioden genomfördes en företrädesemission med avslut den 26 juni. Emissionen tecknades till 70% och tillförde bolaget 7.546 kSEK före emissionskostnader och 6.445 kSEK efter avdrag för emissionskostnader. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 3 670 926 st varav 400 000 st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 3 270 926 st utgör B- aktier med en röst per aktie. Inbetalning av det nyemitterade beloppet gjordes till bolaget den 16 juli, varför emissionen redovisas i bolagets balansräkning först nästa period. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Utsikter för helåret 2002 Den ekonomiska oro som för närvarande präglar marknaden gör framtiden svårbedömd. De signaler som indikerats på en konjunkturförbättring torde inte generellt märkas på INACs tjänster förrän i början av 2003. För andra halvåret förväntas en successiv förbättring av efterfrågan samt ökad försäljningstillväxt inom trådlös kommunikation. Information Granskning Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapportdatum Delårsrapport Q3 13 november 2002 Bokslutskommuniké 2002 12 februari 2003 Jönköping den 21 augusti 2002 Styrelsen Kommunikén finns på vår hemsida: http://www.inac.se. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD eller ekonomichef på telefon 036-34 51 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00280/wkr0001.doc Tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00280/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00280/wkr0003.pdf