Delårsrapport Tredje kvartalet 2002

Report this content

Delårsrapport Tredje kvartalet 2002 Kvartal 3 i sammandrag * Kvartal 3 innebar en minskad förlust med 15% jmf med kvartal 3 föregående år * Omsättning 28.558 (33.463) kSEK. * Rörelseresultat -2.492 (-2.913) kSEK. * Resultat efter skatt -2.678 (-3.149) kSEK. * Strategiska orders på drygt 6 MSEK inom infratekniksegmentet Företaget INAC är ett tekniskt företag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automations- och kommunikationslösningar för industri och inom infrateknik. Verksamheten organiseras i verksamhetsområdena automation, montage och trådlös kommunikation. Företaget är etablerat på tio orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping. Företagets affärsidé är att erbjuda kunder inom industri och infrateknik helhetslösningar inom kontroll, styrning och övervakning vilka bidrar till kostnadseffektivitet och driftsäkerhet. Marknad Den gradvisa förbättringen av efterfrågan har fortsatt under tredje kvartalet. Inom områdena automation och montage är dock framförhållningen kort. Processindustrins återhållsamhet då det gäller investeringar är fortsatt stor. Marknadsförutsättningarna för området trådlös kommunikation har klart förbättrats. Detta på grund av förstärkt marknadsbearbetning samt den rådande debatt om livsmedelskvaliteten. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under perioden januari-september uppgick till 92.313 (119.491) kSEK. Koncernens resultat under perioden uppgick till - 12.494 (-7.230) kSEK. Omsättningsminskningen hänför sig till stor del till sämre beläggning. Vidtagna åtgärder har medfört att resultatutvecklingen är positiv. Moderbolagets intäkter uppgick till 549 (0) kSEK. Hela beloppet avser försäljning av bolagets fastighet i Jönköping. Resultatet före skatt blev -60 (-914) kSEK. Verksamheten Automation En förbättrad efterfrågan i kombination med nyanställningar har medfört att man i stort nådde break-even under tredje kvartalet. Marknadsförutsättningarna varierar geografiskt med den svagaste utvecklingen i Örnsköldsvik. Volymökningen i form av nya medarbetare fortsätter under fjärde kvartalet med koncentration till Mälardalen. Sammantaget för årets nio månader var debiteringsgraden 67 (77)%. Montage Områdets beläggning präglas av kort framförhållning och med stor övervikt mot löpande uppdrag. Variationen är stor geografiskt, med bäst förutsättningar i södra Sverige. Etableringen i Örnsköldsvik är till stor del helt avhängigt investeringarna inom m-Real, vilka för närvarande är starkt begränsade. Under perioden har flertalet av medarbetarna varit tjänstlediga. Områdets nuvarande volym är för liten med hänsyn taget till kostnadsstrukturen och det pressade prisläget, vilket avspeglar sig på resultatet. Trådlös kommunikation Det pågår för närvarande en stor debatt om kvaliteten på våra livsmedel. Bristfällig kontroll och uppföljning av temperaturen vid kylförvaring kan medföra stor risk för sjukdom och tyvärr även dödsfall. En del av problemets lösning står temperaturövervakningssystemet CoolGuard för. Den ökade mediabevakningen i kombination med en förändrad försäljningsorganisation medförde ett klart ökat intresse för systemet. Under årets nio månader har 22 st system installerats. Under fjärde kvartalet är målsättningen ytterligare order på 50 st system. Introduktionen och marknadsacceptansen har tagit längre tid än vad som förespåtts men utvecklingen är nu positiv. Förändringsarbete Det har under en tid pågått ett arbete att analysera bolagets struktur i syfte att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar samt att öka lönsamheten. Resultatet av detta kommer att redovisas inom en snar framtid. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 846 (6.840) kSEK. Personal Antalet årsanställda under perioden var 171 (205) st. Aktien INACs B-aktie är noterad på NGM Equity sedan oktober 1998. Under året har en företrädesemission genomförts med avslut den 26 juni. Emissionen tecknades till 70% och tillförde bolaget 7.546 kSEK före emissionskostnader och 6.445 kSEK efter avdrag för emissionskostnader. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 3 670 926 st varav 400 000 st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 3 270 926 st utgör B- aktier med en röst per aktie. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Utsikter för helåret 2002 Den ekonomiska oro som för närvarande präglar marknaden gör framtiden svårbedömd. De signaler som indikerats på en konjunkturförbättring torde inte generellt märkas på INACs tjänster förrän i början av 2003. För andra halvåret förväntas en successiv förbättring av efterfrågan samt ökad försäljningstillväxt inom trådlös kommunikation. Information Granskning Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapportdatum Bokslutskommuniké 2002 12 februari 2003 Jönköping den 13 november 2002 Styrelsen Kommunikén finns på vår hemsida: http://www.inac.se. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD eller ekonomichef på telefon 036-34 51 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00280/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00280/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar