Fler företag skaffar e-post, de stora i allt snabbare takt.

Fler företag skaffar e-post, de stora i allt snabbare takt Sedan oktober har mer än 2.000 små och medelstora företag skaffat e-post. Bland företag med mellan 21 och 50 anställda använder nu mer än 60 procent av företagen e-post. FöretagsFakta har på uppdrag av Projekt SVEA sammanställt uppgifter från mer än 217.000 företag. I januari hade 32,32 procent av samtliga företag e-post, vilket innebär mer än 70.000 företag. I oktober gjorde FöretagsFakta på uppdrag av projekt SVEA den första sammanställningen över utbredningen av användande av e-post bland små och medelstora företag. Till skillnad från liknande undersökningar där man frågat företagen om deras Internetanvändande blev resultatet av undersökningen att de små och medelstora företagen använde e-post i betydligt blygsammare utsträckning än vad många föreställt sig. I oktober frågade FöretagsFakta 192.634 företag med mellan 1 och 50 anställda om de använde e- post. Genomsnittet för alla företag stannade på 31,30 procent. Det visade sig också att det var stora skillnader mellan de minsta företagen och de största. Bland företag med upp till 1 anställd svarade 22 procent att de hade e-post. I gruppen med mellan 21 och 50 anställda var motsvarande siffra 53,45 procent. Under hösten har FöretagsFakta och projekt SVEA fortlöpande redovisat resultaten fördelade på alla län i Sverige. Bilden är tämligen entydig när det gäller relationen antal anställda i ett företag och e-postanvändande. Små företag använder e-post i mindre utsträckning än större. Trots att det finns stora regionala skillnader mellan företagen är den här trenden densamma över hela landet. FöretagsFakta har nu upprepat undersökningen från oktober. Enda skillnaden är att i januariundersökningen har fler företag tillfrågats, 217.233, med en övre gräns av 50 anställda. Trots att de minsta företagen mellan de båda undersökningstillfällena minskat en aning har användandet av e-post bland företagen ökat, nu till 32,32 procent. Det är en uppgång med en procentenhet, vilket innebär att mer än 2.000 nya företag skaffat e-post sedan i oktober. I gruppen med upp till 1 anställd är minskningen visserligen marginell, men det stora antalet företag i gruppen innebär att det påverkar resultatet totalt sett. 21,74 procent av de tillfrågade 91.523 företagen uppger att de har e- post. I gruppen med 2 till 5 anställda uppger 33,22 av företagen att de använder e-post. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan i oktober. I gruppen med 6 till 10 anställda har 45,95 procent e-post. Ökningen är nära 5 procentenheter på tre månader. Ser man på företag med mellan 11 och 20 anställda uppger 54,39 procent i januari att de har e-post. Här innebär resultatet en ökning med nära 6 procentenheter. Bland de största av de små och medelstora företagen, med 21 till 50 svarade 60,37 procent av de intervjuade företagen ja, vilket är en uppgång på nära 7 procentenheter sedan den förra mätningen som presenterades i oktober. Faktaruta: Gemenskapen för Elektroniska Affärer - GEA - verkar för att Sverige ska befästa sin ställning som en av världens ledande IT-nationer. Bakom organisationen står Industriförbundet, Bankföreningen, Exportrådet, Företagarna, IT-Företagen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Svensk Handel. GEA är initiativtagare till projekt SVEA - Sveriges Elektroniska Affärer. SVEA ska under tre år informera mer än 100.000 svenska företag om affärsnyttan med elektroniska affärer. SVEAs Nyheter är ett exempel, i en rad av verksamheter. Nättidningen är kopplad till en databas, som successivt fylls med goda exempel och företagens erfarenheter av elektroniska affärer. Mera information: www.svea.gea.nu www.gea.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01170/bit0002.pdf

Dokument & länkar