Gyll inför EU-toppmötet: "Privat näringsliv är tillväxtens motor"

Sören Gyll inför EU-toppmötet i Stockholm: "Privat näringsliv är tillväxtens motor" Näringslivets krav stämmer väl med EUs målsättningar. Men det gäller att gå från ord till handling och varje enskilt steg får inte ta för lång tid om Europa år 2010 skall vara "världens mest konkurrenskraftiga ekonomi". Det sade Sören Gyll, ordförande i Industriförbundet och föreslagen ordförande i Svenskt Näringsliv, vid en heldagskonferens arrangerad av EU:s Ekonomiska och Sociala kommitté i Stockholm på tisdagen. Rubriken för konferensen var Kan EU bidra till tillväxt och solidaritet? - Mina erfarenheter från företag - stora som små - är att de prioriteringar som EU ställde upp i samband med toppmötet i Lissabon, kräver åtgärder inom åtminstone fyra politikområden. Utmaningarna är stora men icke desto mindre avgörande för Europa och dess näringsliv, anser Sören Gyll. - För det första handlar det om att politiken måste främja entreprenörskap genom enklare regelverk, flexiblare konkurslagar och förbättrad entreprenörsutbildning. Det är det privata näringslivet som är tillväxtens motor. - Det andra området är förbättrade investeringsvillkor för forskning och utveckling. USA satsar mer än Europa på detta område och i en kunskapsbaserad ekonomi är investeringar i humankapital och immateriella tillgångar grunden för tillväxt. - För det tredje handlar det om sunda statsfinanser. Budgetdisciplin, minskad statsskuld och sänkt skattenivå har alla på sina sätt bidragit till att stärka ekonomiska fundamenta i EU. Att detta arbete fortsätter är avgörande för att uppnå tillväxtmålet till 2010. - Slutligen måste socialförsäkringssystemen moderniseras så att de stimulerar såväl arbete som flexibilitet. Livslångt lärande och ökat teknikinnehåll i produkter och tjänster ställer hela tiden nya krav på individer, vilket i sin tur ställer nya krav på socialförsäkringssystemen så att dessa uppmuntrar förändring. - Detta är stora utmaningar för Europa och ställer stora krav på politiken. Det finns en utbredd skepsis bland Europas folk i synen på EU. För att vinna trovärdighet måste därför EU ta de många stegen för att förverkliga Lissabonmötets mål. Näringslivet vill därför att toppmötet i Stockholm om en månad tar initiativ till att modernisera den europeiska modellen, säger Sören Gyll. Kontaktperson: Göran Lagerholm, Industriförbundet, 08-783 80 17. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00820/bit0001.pdf

Dokument & länkar