Industrin vädjar till statsministern:"Stoppa förslaget om grupprättegång"

Industrin vädjar till statsministern: "Stoppa förslaget om grupprättegång" - Avstå från att lägga fram ett förslag om grupprättegång. Det vädjar Industriförbundet, SAF, Bankföreningen och Försäkringsförbundet i ett brev som sändes till statsministern på måndagseftermiddagen. - Regeringens tankar på att lägga fram en lagrådsremiss om grupprättegång gör oss djupt bekymrade, säger Anne Wigart, områdesansvarig för bland annat företagsjuridik vid Industriförbundet. Så här lyder brevet till statsminister Göran Persson i sin helhet: "Angående lagrådsremiss om grupprättegång Vi har uppmärksammat att regeringen överväger att lägga fram en lagrådsremiss om grupp-rättegång. Dessa uppgifter gör oss djupt bekymrade av följande skäl: Internationella förhållanden och erfarenheter talar starkt mot att införa grupprättegång i Sve-rige. Det är fel att Sverige skall gå före och införa ett processinstitut som övriga EU- och EES-länder säger nej till och som är starkt omdebatterat i USA. Att införa ett processinstitut som kan öka incitamenten till s.k. forum shopping (d.v.s. att den som väcker talan utnyttjar alla möjligheter att vända sig till domstolar i flera länder eller i det land där det är förmånligast för honom) och därigenom rubba balansen mellan bl a EU-län- dernas domstolssystem är inte välbetänkt. Kravet på "access to the European market", som i konsumenträttslig reglering anses vara viktigt, leder till att ett förslag om grupprättegång - om det alls skall införas - måste samordnas inom EU. Tillgång till grupprättegång måste anses exponera såväl företag verk-samma i Sverige som företag som exporterar produkter och tjäns-ter till den svenska marknaden för pro-cesser i påtagligt högre grad än vad som kommer att gälla för utländska konkurrenter. Grupp- rättegång är negativt för företagsklimatet i Sverige och påverkar också utländska företags in-tresse av att investera i landet. Behovet av ett institut som grupprättegång är inte visat. Företagen är oerhört beroende av goda relationer med sina kunder och det finns ett starkt intresse av att behandla kunderna väl och göra upp i godo. Det kan inte med trovärdighet hävdas att det i Sverige inträffat ett stort antal fall, där de skadelidande blivit felaktigt behandlade och inte fått rimlig ersättning. I den mån det varit aktuellt med ersättning till grupper av personer har dessa, såvitt kan bedömas, i stor omfattning fått fullgod kompensation, utan att vi haft institutet grupprättegång. Ingen är betjänt av ett omfattande processande, som kräver tid och kraft för sysslor som inte är konstruktiva. Det finns en risk för missbruk med införande av grupprättegång, särskilt som förslaget innehåller regler om att den som vill väcka grupptalan skall kunna träffa avtal med en advokat om att arvodet skall bestämmas med hänsyn till utgången av tvisten (s.k. riskav-tal). Institutet innebär en uppenbar risk att företag och andra svarandeparter tvingas till under-handsuppgörelser som inte är sakligt motiverade, detta för att undvika de konse-kvenser en grupprättegång kan få till följd av uppmärksamheten i media. Tilläggas kan att utländska erfarenheter ger vid handen att grupprättegångar många gånger riktas mot det offentliga, exempelvis vid utförsäljning av offentlig egendom. Vi kritiserar också det föreslagna opt out-systemet som innebär att en gruppmedlem som inte vill omfattas av en grupptalan själv måste vara aktiv för att ansetts ha trätt ur gruppen. De före-slagna delgivningsreglerna inne-bär att gruppmedlemmar kan komma att omfattas av pro-cesser och avgöranden som de över huvud taget inte känner till. Detta strider mot all traditio-nell svensk rättsuppfattning. Det kan få till följd att en enskild gruppmedlem, som har ett högre krav än det som för dennes del är föremål för grupprättegången, förlorar möjligheten att få sitt fall prövat vid domstol. Vi hemställer därför att regeringen avstår från att lägga fram ett förslag om grupprättegång. Sedan betänkandet överlämnades har den ekonomiska integrationen och globaliseringen ökat och Sverige har blivit medlem i EU. Detta är omständigheter som väsentligt påverkar försla-get och dess effekter. Med hänsyn härtill anhåller vi i vart fall om en ytterligare behovs- och kostnadsanalys av förslaget och att förslaget därefter remitteras på nytt innan det läggs fast. De ovan framförda synpunkterna delas av Finansbolagens Förening, Svensk Handel och Svenska IT-företagens Organisation." En kopia på brevet har sänts till statsråden Thomas Bodström, Leif Pagrotsky och Björn Rosengren, samt till s-riksdagsgruppens ordförande Sven Hulterström. Kontaktpersoner: Anne Wigart, områdesansvarig Företagsjuridik vid Industriförbundet: 08-783 80 66, 070-568 80 66 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01510/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01510/bit0002.pdf

Dokument & länkar