Delårsrapport, 1 januari–30 juni 2009

Värdeutveckling - Den 31 juli 2009 var substansvärdet 92 Kr per aktie, en ökning med 49% sedan årsskiftet. Den 30 juni 2009 var substansvärdet 79 Kr per aktie. - Aktieportföljens värde har ökat med 11,6 Mdkr till 46,3 Mdkr, eller med 33% under årets sju första månader. - Totalavkastningen för A-aktien var 43% under årets sju första månader, vilket var 6 procentenheter bättre än avkastningsindex. - Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 22,17 Kr/aktie (-29,01) och per den 31 juli till 35,05 Kr/aktie. Långsiktig avkastning - Under den senaste tioårsperioden har totalavkastningen för A-aktien årligen i genomsnitt överstigit avkastningsindex med 1 procentenhet. Nuläget ”I turbulenta tider som dessa är det viktigt att se till fundamenta. Vi har en portfölj med välskötta företag som är väl positionerade på sina respektive marknader – positioner som i flera fall stärkts under det senaste året. Det är innehavsbolagens relativa styrkepositioner som lagt grunden för Industrivärdens historiska överavkastning. Allt talar för att detsamma gäller för framtiden.”, säger VD Anders Nyrén i en kommentar. VD:s kommentar Under våren har det blivit tydligare att de finansiella marknaderna fungerar allt bättre efter den kollaps som följde av Lehmans konkurs i september 2008. Kreditspreadarna på den så viktiga interbankmarknaden är tillbaka på de nivåer som rådde innan kollapsen. De större aktiemarknaderna runt om i världen har repat sig samtidigt som det har genomförts ett flertal nyemissioner till rekordhöga belopp. Det finns därför anledning att tro att placerarnas riskaptit börjar komma tillbaka. Det finns nu tecken på en ökad ekonomisk aktivitet om än med stora skillnader mellan de stora ekonomiska blocken. Man kan nu se en tydlig uppgång i Asien ledd av Kina och likaså vissa tecken på en vändning i USA samtidigt som EU-området släpar efter. I början av juli justerade IMF upp sin tillväxtprognos för 2010 med en halv procentenhet till 2,5% - den första höjningen på lång tid. Samtidigt kvarstår många av de strukturella obalanserna som till exempel de amerikanska hushållens stora skuldbörda, obalanser som det kommer att ta tid att återställa. Vidare kan man befara att det globala banksystemet som tagit förlusterna på de marknadsvärderade tillgångarna nu har en hel del kreditförluster att hantera de kommande kvartalen till följd av den låga ekonomiska aktiviteten. Så även om vi ser tecken på en stabilisering så är risken för bakslag fortfarande stor. Handelsbanken visar på fortsatt styrka med ett förbättrat räntenetto och begränsade kreditförluster. Ett konsekvent utövande av en välbeprövad affärsmodell har stärkt bankens position ytterligare i en tuff marknad. Innehavsbolag som SCA och Skanska har haft en stabil utveckling trots att även de fått känna på effekterna av konjunkturnedgången. Den geografiska bredden i Skanskas verksamhet är en styrka. Som framgår av kvartalsrapporterna från de av våra innehavsbolag som producerar sällanköpsvaror så är efterfrågenivåerna fortfarande väldigt låga. Det har resulterat i ett lågt kapacitetsutnyttjande med underabsorption av de fasta kostnaderna. Mot bakgrund av detta tycker jag att det är starkt av t ex SSAB att inte rapportera en större förlust än vad man gör när efterfrågan fallit med i det närmaste 50 procent. Detta beror på att SSAB liksom flera av våra innehavsbolag arbetat med att parera den efterfrågekollaps som följt av konjunkturnedgången. Åtgärder vidtogs tidigt i flera av bolagen med syfte att minska kapitalbindningen och stärka kassaflödet. Arbetet med att hantera efterfrågebortfallet genom spar- och kapitalanpassningsåtgärder har präglat det första halvåret 2009. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter för företagen att markant flytta fram sina positioner. Ericssons förvärv av Nortels mobilverksamhet inom CDMA och LTE är ett bra exempel på detta. Det nyligen tecknade servicekontraktet med Sprint tillsammans med Nortelförvärvet stärker markant Ericssons position på den nordamerikanska telekommarknaden som är störst i världen. Under årets första sju månader har Industrivärdens substansvärde inklusive återlagd utdelning ökat med 13,5 Mdkr eller med 56 procent jämfört med 37 procent för avkastningsindex. Totalavkastningen var 43 procent för A-aktien och 49 procent för C-aktien, en överavkastning om 6 respektive 12 procentenheter. Endast mindre omplaceringar har skett i aktieportföljen. Halvårsresultatet för den korta handeln var 62 (2) Mkr. Avslutningsvis skulle jag vilja upprepa min kommentar från halvårsrapporten för ett år sedan – att i turbulenta tider som dessa är det viktigt att se till fundamenta. Vi har en portfölj med välskötta företag som är väl positionerade på sina respektive marknader – positioner som i flera fall stärkts under det senaste året. Det är innehavsbolagens relativa styrkepositioner som lagt grunden för Industrivärdens historiska överavkastning. Allt talar för att detsamma gäller för framtiden. ---

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar