Delårsrapport, 1 januari–31 mars 2009

Värdeutveckling

- Den 30 april 2009 var substansvärdet 80 Kr per aktie, en ökning med 30% sedan årsskiftet. Den 31 mars 2009 var substansvärdet 60 Kr per aktie.
- Aktieportföljens värde har ökat med 5,2 Mdkr till 39,9 Mdkr, eller med 15% under årets fyra första månader.
- Totalavkastningen för A-aktien var 29% under årets fyra första månader.
- Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till -1,98 Kr/aktie (-16,73) och per den 30 april till 18,43 Kr/aktie.

Långsiktig avkastning

- Under den senaste tioårsperioden har totalavkastningen för A-aktien årligen i genomsnitt överstigit avkastningsindex med 2 procentenheter.

Nuläget

”Som ansvarsfull långsiktig ägare har vi varit med och fattat viktiga beslut i innehavsbolagen. Mycket arbete har lagts ner på att stärka bolagens finansiella handlingsutrymme. Anpassningen till nya marknadsförutsättningar har även inneburit smärtsamma beslut om nerdragningar av verksamheter och varsel av personal i bolagen. Vårt tydliga fokus är den långsiktiga värdepotentialen i innehavsbolagen så att möjligheter kan tas tillvara när hjulen börjar snurra fortare igen.”, säger VD Anders Nyrén i en kommentar.

VD:s kommentar

Den globala recession som följde av den finansiella kris som utlöstes av Lehmankollapsen har under årets fyra första månader slagit med full kraft mot den reala ekonomin, vilket såväl våra innehavsbolags som andra börsbolags delårsrapporter vittnar om. Internationella organ som OECD och IMF med flera reviderar gång på gång ned tillväxtutsikterna för 2009 och 2010. Detta i takt med att det står klart hur kraftigt BNP-fallet varit sedan inledningen av hösten 2008 – den kraftigaste inbromsningen av världsekonomin efter andra världskriget. Nu finns det dock tecken som tyder på - om inte vändning - så en stabilisering av läget. När vi nu åter börjar få markkänning sker det på en låg nivå för stora delar av den tillverkande industrin. Vidare börjar den globala marknaden för finansiering och krediter sakta återvända till en mer normaliserad nivå. Trots detta är det långt kvar vad gäller tillgängligheten till finansiering med rimliga villkor för det stora flertalet näringsidkare.
Men som jag konstaterat tidigare - de kraftfulla stimulansåtgärder som vidtagits av regeringar runt om i världen tillsammans med de omfattande monetära lättnader i form av räntesänkningar och likvidisering av banksystemen som vidtagits av världens centralbanker - kommer att ge resultat. Mot denna bakgrund är det rimligt att anta att vi är i slutet av nedgångsperioden. Mycket talar dock för att den världsekonomiska återhämtningen till tidigare tillväxtnivåer kan komma att ta tid. Det är därför klokt att planera för ett mer utdraget scenario.

Året inleddes med fortsatta fall på världens börser, framför allt för de finansiella företagen och traditionell verkstadsindustri. Under våren har vi dock kunnat se en viss uppgång i takt med att det makroekonomiska läget stabiliserats och de amerikanska bankerna uppvisat allt bättre intjäningsförmåga. Sedan botten i mitten av januari har NASDAQ OMX Stockholm stigit med 27 procent och den amerikanska börsen med 30 procent.
Industrivärdens substansvärde inklusive återlagd utdelning har fram till och med utgången av april ökat med 7,1 Mdkr, en ökning med 30 procent jämfört med 20 procent för totalavkastningsindexet. Motsvarande ökning är 29 procent för A-aktien och 37 procent för C-aktien.

Vi arbetar som aktiv ägare i en portfölj med välpositionerade företag, flera med en ledande ställning i sin respektive nisch. De har alla mycket goda framtidsmöjligheter även om vi för närvarande befinner oss i en väldigt utmanande period. Hur väl ett företag klarar av att hantera omvälvande marknadsförändringar är ett resultat av såväl dess struktur när förutsättningarna förändras som själva anpassningen till de nya förutsättningarna. Som ansvarsfull ägare har vi genom vår styrelserepresentation varit med och fattat viktiga beslut i innehavsbolagen. Mycket arbete har lagts ner på att stärka bolagens finansiella handlingsutrymme. Kreditmarknaderna har dessvärre fungerat dåligt vilket lett till kraftigt fördyrade finansieringskostnader såväl inom banksystemet som på obligationsmarknaderna.

Att återskapa en väl fungerande kreditmarknad är därför den mest centrala utmaningen just nu. En generell bankgaranti med internationell täckning, av det slag som vi hade lokalt här i Sverige under 1990-talskrisen, skulle kunna vara en möjlig lösning. I ett läge som detta vore det fel att inte prova åtgärder som bevisligen fungerat på nationell nivå. Anpassningen till nya marknadsförutsättningar har även inneburit smärtsamma beslut om neddragningar av verksamheter och varsel av personal i bolagen. Vårt övergripande uppdrag och tydliga fokus är den långsiktiga värdepotentialen i innehavsbolagen så att möjligheter kan tas tillvara när hjulen börjar snurra fortare igen. Detta till gagn för aktieägarna, de anställda och samhället i stort.

Anders Nyrén

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar