Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009

AB Industrivärden (publ)

Värdeutveckling • Den 30 oktober 2009 var substansvärdet 107 Kr per aktie, en ökning med 73% • sedan årsskiftet. Den 30 september 2009 var substansvärdet 101 Kr per aktie. • Aktieportföljens värde har ökat med 17,4 Mdkr till 52,1 Mdkr, eller med 50% under årets tio första månader. Stockholmsbörsen steg med 44%. • Totalavkastningen för A-aktien var 60% under årets tio första månader jämfört med 50% för avkastningsindex. • Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till 43,68 Kr/aktie (-48,81) och per den 30 oktober till 50,08 Kr/aktie. Långsiktig avkastning • Under den senaste tioårsperioden har totalavkastningen för A-aktien årligen i genomsnitt överstigit avkastningsindex med en procentenhet. Nuläget ”Det är inte ökad försäljning som drivit på resultatförbättringarna under tredje kvartalet utan ett enträget arbete med kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder. Samtidigt har nerdragningar av rörelsekapitalet bidragit positivt till bolagens kassaflöden. Särskilt glädjande är att en stor del av kostnadsbesparingarna är av strukturell karaktär. Det finns därför goda förutsättningar till marginalförbättringar när efterfrågan återgår till mer normala nivåer.”, säger VD Anders Nyrén i en kommentar. VD:s kommentar Under det tredje kvartalet har världsekonomin fortsatt att utvecklas i linje med den positiva trend som kommenterades i vår halvårsrapport och allt fler tecken tyder på en vändning. Samtidigt ska vi vara på det klara med att många av de grundläggande orsakerna till den nedgång som inleddes hösten 2008 fortfarande kvarstår. Obalanser i handeln mellan olika regioner, främst exemplifierat av underskotten i USA samt överskotten i Kina och övriga Sydostasien, finns fortfarande kvar. Vidare är tillgängligheten till lånekapital med låga räntor fortfarande hög. G20-ländernas stimulansåtgärder i sina respektive ekonomier i form av nerpressade räntor, bankstöd och direkta stimulansåtgärder har varit helt avgörande. Tack vare ett snabbt agerande hejdades det fria fallet för att därefter möjliggöra en gradvis normalisering. Förbättringen till trots ska man komma ihåg att den gradvisa återhämtning som vi nu ser sker från en mycket låg nivå. Det är långt kvar innan västvärldens ekonomier återigen växer med hälsosamma tillväxttal. Kredit- och finansmarknaderna har förbättrat sig. Vi ser till exempel att marknaden i Europa för företagsobligationer fungerar allt bättre. Låt mig också konstatera att den snabba återhämtning som skett i länder som Kina, Indien och Brasilien är positiv. Den bidrar till att förbättra stabiliteten i världsekonomin. Men kanske än viktigare är att denna utveckling möjliggör en strukturell omviktning från ett stort beroende av den amerikanska konsumentens beteende till en global ekonomi med större regional balans. I ljuset av det förbättrade makroekonomiska läget har världens aktiebörser utvecklats positivt. Vi ska komma ihåg att börsen normalt ligger före den reala utvecklingen. När marknadens värdering av företagen ökar utan att det sker några synbara förbättringar i företagens verksamhetsbetingelser så ökar naturligtvis risken för bakslag på börsen. Det är därför glädjande att se att våra innehavsbolag, med något enstaka undantag, har rapporterat en sekventiell lönsamhetsförbättring under det tredje kvartalet. Det är inte ökad försäljning som drivit på förbättringen utan ett enträget arbete med kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder. Samtidigt har nerdragningar av rörelsekapitalet bidragit positivt till bolagens kassaflöden. Särskilt glädjande är att en stor del av kostnadsbesparingarna är av strukturell karaktär. Det finns därför goda förutsättningar till marginalförbättringar när efterfrågan återgår till mer normala nivåer. Handelsbanken fortsätter att imponera med en jämn och stark utveckling. Såväl lönsamheten som tillväxttakten hör till de bästa bland de Europeiska bankerna. Detta samtidigt som man uppnått en primärkapitalrelation i nivå med de bästa i Europa utan att banken behövt förstärka sina finanser genom en nyemission. SCA har uppvisat en fortsatt god utveckling under 2009 med en tillfredställande avkastning. Bolagets styrka är en diversifierad portfölj där en stor och ökande del av koncernens intjäning kommer från konsumentnära produkter. Det är för övrigt en utveckling som skiljer sig markant åt från de mer traditionella pappers- och skogsbolagen. De innehavsbolag som är exponerade mot det kraftiga efterfrågefallet för sällanköpsvaror; Volvo, Sandvik och SSAB, uppvisar alla en sekventiell återhämtning med förbättrade kassaflöden. Värt att omnämna är Höganäs som trots sin exponering mot fordonsindustrin lyckats uppnå ett bättre kvartalsresultat än motsvarande period föregående år. Detta är ett resultat av större närvaro i Asien och ett fokuserat effektiviseringsarbete. Under året ökade Industrivärdens substansvärde med 17,6 Mdkr eller med 82 procent inklusive återlagd utdelning per den 30 oktober 2009, jämfört med 50 procent för avkastningsindex. Vår skuldsättningsgrad har minskat till i det närmaste 20 procent, eller annorlunda uttryckt, att vår soliditet är cirka 80 procent. Till följd av minskningen har kreditratinginstitutet Standard and Poors förbättrat vår rating till A/stable/A–1, för övrigt en av få uppgraderingar i företagsvärlden. Den korta handeln uppvisade ett niomånadersresultat om 76 (59) Mkr. Industrivärdenaktiens totalavkastning för tiomånadersperioden var 60 procent för A-aktien och 68 procent för C-aktien, en överavkastning om 10 respektive 18 procentenheter. Den relativa avkastningen är fortsatt god även för längre tidsperioder.

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar