Industrivärden erbjuder konvertibler om cirka 450 miljoner euro med en löptid till 2015

AB Industrivärden (“Industrivärden” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avser erbjuda seniora icke garanterade konvertibler (“Konvertibler”) med en löptid till 2015 (“Erbjudandet”). Erhållen likvid från Erbjudandet kommer att användas till att stärka Industrivärdens likviditet och skapa ökad finansiell flexibilitet för att kunna tillvarata intressanta investeringsmöjligheter. Erbjudandets storlek kommer initialt att uppgå till ett nominellt belopp om upp till 450 miljoner euro med en option utställd från Bolaget till den bank som är Sole Bookrunner om ytterligare Konvertibler upp till ett nominellt belopp om 50 miljoner euro.

Erbjudandet stärker Industrivärdens förmåga att vidmakthålla och skapa aktieägarvärde samtidigt som man drar nytta av möjligheten att ta in kapital från primärmarknader med stark efterfrågan på nyemissioner – konvertibelinstrumentet ger en möjlighet att emittera eget kapital till ett högre värde än dagens aktiekurs. I enlighet med marknadspraxis för konvertibeltransaktioner i Europa kommer Konvertiblerna framför allt att marknadsföras mot europeiska institutionella investerare med specia-listkunskap om sådana instrument. “Konvertibelemissionen ger Industrivärden möjlighet att dra nytta av starka marknadsförutsätt-ningar och kommer att öka bolagets finansiella flexibilitet”, säger VD Anders Nyrén i en kommen-tar. Ett styrelsemöte i Industrivärden är planerat senare idag för att formellt besluta att emittera Konver-tiblerna och de slutliga villkoren för Konvertiblerna kommer att tillkännages i ett separat pressmed-delande därefter. Konvertiblerna kommer att (med förbehåll för vad som nedan beskrivs) kunna konverteras till C-aktier i Bolaget (“C-aktier”) under tiden från den 10 mars 2010 till och med den 30 januari 2015. De nyemitterade C-aktierna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Konvertiblerna förvän-tas berättiga till en ränta om mellan 2,50 - 3,00% årligen, att utbetalas halvårsvis, och kommer kunna konverteras till C-aktier med en konverteringskurs motsvarande en premium om 35,0 - 37,5% jämfört med det volymvägda genomsnittspriset för C-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från lämnande av Erbjudandet till prissättning. Rätten att konvertera Konvertiblerna till C-aktier förutsätter att vissa beslut fattas på en extra bolags-stämma i Bolaget. Om sådana beslut ej fattas kommer Konvertiblerna, vid konvertering, att regleras med kontanta medel tills dess att de nödvändiga besluten fattats. Därutöver, om sådana beslut ej fat-tas vid en bolagsstämma senast den 30 november 2010, kan Bolaget välja att lösa in samtliga Kon-vertibler till en premie i förhållande till nominellt belopp. Handelsbankens Pensionsstiftelse, Han-delsbankens Pensionskassa, och andra närstående; SCA:s Pensionsstiftelse, SCA Group Holding, och andra närstående; samt L E Lundbergföretagen och närstående, företrädande totalt cirka 50% av Bolagets aktiekapital och 68% av antalet röster, har uttryckt stöd för besluten. Konvertiblerna kommer att ges ut och lösas in kontant till 100% av nominellt belopp (med undantag för om Bolaget löser in Konvertiblerna i förtid enligt beskrivningen ovan), och om de inte tidigare lösts in, konverterats eller blivit återköpta och återkallade, förväntas Konvertiblerna att förfalla till betalning den 27 februari 2015. Bolaget kommer att ha en option att lösa in samtliga Konvertibler från cirka tre år efter utgivningsdagen till deras nominella belopp, tillsammans med upplupen ränta, om det sammanlagda värdet av de C-aktier som ett nominellt belopp om 50 000 euro skulle kunna konverteras till, omvandlat till euro vid rådande växelkurser, överstiger 65 000 euro under en speci-ficerad period. Utgivande av, och betalning för samt leverans av Konvertiblerna förväntas ske den 28 januari 2010. En ansökan kommer att inlämnas om att Konvertiblerna skall noteras och handlas på EuroMTF-marknaden på Luxemburgbörsen. Substansvärdet var 116 kronor per aktie måndagen den 11 januari 2010. Bolaget definierar substansvärde som marknadsvärdet för aktieportföljen minskat med den räntebä-rande nettoskulden och uppdaterar substansvärdet månatligen. Bolagets substansvärde beror av kurs-utvecklingen i aktierna i bolagen som Industrivärden äger. Substansvärdet kan därför variera kraftigt från en månad till en annan. Bolaget avser att rapportera ett uppdaterat substansvärde nästa gång i början av februari. Handelsbanken Capital Markets och Morgan Stanley & Co. International plc är Joint Lead Mana-gers för Erbjudandet. Morgan Stanley & Co. International plc är Sole Bookrunner för Erbjudandet. Om Industrivärden – Långsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag Industrivärden är ett av Nordens största investmentbolag med ägande i ett koncentrerat urval av nor-diska börsbolag med god utvecklingspotential. Målet är att över tiden generera hög tillväxt av sub-stansvärdet. Ytterligare information finns tillgänglig på www.industrivarden.se

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar