Industrivärdens konvertibelerbjudande utökat till 500 miljoner euro efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2010 klockan 20:20. DETTA PRESSMEDDELANDE OCH DESS INNEHÅLL ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER OCH ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR DETTA SKULLE UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV RELEVANTA BESTÄMMELSER I SÅDANT LAND. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT ELLER EN UPPMANING ATT KÖPA ELLER TECKNA SIG FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT I ELLER TILL USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND. KONVERTIBLERNA (OCH UNDERLIGGANDE AKTIER) FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING ELLER TILLÄMPLIGT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ENLIGT DEN AMERIKANSKA SECURITIES ACT 1933. INDUSTRIVÄRDEN AVSER INTE ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV DET PLANERADE ERBJUDANDET I USA ELLER GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT I USA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Detta är en direkt översättning av den engelska originaltexten!

Efter den framgångsrika placeringen av konvertibelerbjudandet (”Konvertiblerna” och ”Erbjudandet”) under tisdagen den 12 januari 2010, offentliggör AB Industrivärden (”Industrivärden” eller ”Bolaget”) härmed att övertilldelningsoptionen (eng. ”greenshoe”) utnyttjats till fullo av Morgan Stanley & Co. International plc. Den totala storleken på Erbjudandet blir därmed 500 miljoner euro. En ansökan kommer att inlämnas om att Konvertiblerna skall noteras och handlas på EuroMTF-marknaden på Luxemburgbörsen. Erbjudandet riktades enbart till institutionella investerare, och i enlighet med marknadspraxis för konvertibeltransaktioner i Europa marknadsfördes Konvertiblerna framför allt mot europeiska institutionella investerare med specialistkunskap om sådana instrument. Handelsbanken Capital Markets och Morgan Stanley & Co. International plc är Joint Lead Managers för Erbjudandet. Morgan Stanley & Co. International plc är Sole Bookrunner för Erbjudandet. Om Industrivärden – Långsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag Industrivärden är ett av Nordens största investmentbolag med ägande i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag med god utvecklingspotential. Målet är att över tiden generera hög tillväxt av substansvärdet. Ytterligare information finns tillgänglig på www.industrivarden.se Viktig information Detta är inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa finansiella instrument och varje diskussion, förhandling eller annan kommunikation som kan inledas, vare sig i samband med de villkor som anges häri eller i övrigt, skall genomföras med förbehåll för slutligt avtal. Det lämnas ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende, och inte heller accepterar Morgan Stanley & Co. International plc eller Handelsbanken Capital Markets (”Bankerna”) eller någon av deras befattningshavare, anställda eller ombud, något ansvar för detta dokuments riktighet eller fullständighet, någon erbjudandehandling, offentlig information avseende Industrivärden eller någon annan skriftlig eller muntlig information som görs tillgänglig för någon intressent eller dess rådgivare och varje ansvar för detta frånsägs uttryckligen. Erbjudandet av konvertibler är villkorat av att erbjudandet av de finansiella instrumenten fullföljs och att de finansiella instrumenten ges ut. Det skall särskilt noteras att ett sådant erbjudande och formell dokumentation beträffande detta kommer att vara föremål för villkor och uppsägningsgrunder som är sedvanliga för sådana erbjudanden. Ett sådant erbjudande kommer inte heller att fullföljas såvida inte sådana villkor är uppfyllda och sådana uppsägningsgrunder inte är för handen eller den bristande uppfyllelsen av ett villkor eller förefintligheten av uppsägningsgrunder i tillämpliga fall har frånfallits. Bankerna förbehåller sig rätten att utnyttja eller frånfalla sina rättigheter rörande uppfyllelsen eller i övrigt rörande varje sådant villkor eller förefintligheten av en uppsägningsgrund efter fritt eget skön. Varken innehållet på Industrivärdens hemsida eller någon hemsida som är tillgänglig via hyperlänkar på Industrivärdens hemsida är införlivade i eller utgör en del av detta pressmeddelande. Detta dokument är inte avsett för distribution, direkt eller indirekt i eller till USA (såsom definierat enligt US Securities Act 1933 (”US Securities Act”)). Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja finansiella instrument, eller en uppmaning om något erbjudande att köpa finansiella instrument. Inte heller utgör det något erbjudande av finansiella instrument i något land där ett sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig. De finansiella instrument som omnämns i detta dokument är inte registrerade och kommer inte att registreras enligt US Securities Act, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt US Securities Act. De finansiella instrumenten kommer inte att offentligt erbjudas i USA eller i något annat land. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument endast till Kvalificerade Investerare (i) som har professionell erfarenhet beträffande frågor som hänför sig till investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”) eller (ii) som omfattas av artiklarna 49(2)(a) - (d) i Order och (iii) till vilka det lagenligt får kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta dokument får inte ligga till grund för eller förlitas på (i) av personer i Storbritannien som inte är relevanta personer eller (ii) av personer i någon annan medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) än Storbritannien som inte är Kvalificerade Investerare. I medlemsstater inom EES är detta dokument och eventuellt efterföljande erbjudande endast avsett för personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som följer av artikel 2(1)(e) i direktiv 2003/71/EC (”Prospektdirektivet”) (”Kvalificerade Investerare”) och i enlighet med de relevanta regler som har implementerats i varje medlemsstat. Varje person inom EES, förutom inom Storbritannien, som förvärvar konvertibler i ett erbjudande (”Investerare”) eller till vilken ett erbjudande om konvertibler har lämnats, kommer anses ha garanterat att denne är en Kvalificerad Investerare (såsom definierat ovan). Varje Investerare kommer också anses ha garanterat att (i) i erbjudandet förvärvade konvertibler inte har förvärvats på uppdrag av någon person inom EES, med undantag för Kvalificerad Investerare, eller personer inom Storbritannien eller någon annan medlemsstat (där motsvarande lagstiftning finns) för vilken Investeraren har behörighet att fatta beslut på en uteslutande diskretionär basis och (ii) Konvertiblerna inte har förvärvats för att erbjudas eller vidareförsäljas till personer inom EES på sådant sätt att detta kan ge upphov till en skyldighet för Bolaget eller Bankerna att upprätta och offentliggöra prospekt enligt artikel 3 i Prospektdirektivet. Bolaget, Bankerna och deras närstående, och andra, kommer att förlita sig på sanningsenligheten och riktigheten av ovanstående garantier. Stabilisering/FSA. I samband med emissionen av Konvertiblerna kan Morgan Stanley & Co. International plc (”Stabilisieringsansvarig”) (eller personer som agerar för den Stabiliseringsansvariges räkning) komma att övertilldela eller utföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Konvertiblerna på en nivå som är högre än den som annars kunde ha varit rådande. Det finns dock ingen garanti för att den Stabiliseringsansvarige (eller personer som agerar för den Stabiliseringsansvariges räkning) kommer att vidta stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärder kan komma att företas från och med eller efter dagen för offentliggörandet av de slutliga villkoren för Konvertiblerna och, om sådana åtgärder inleds, kan de komma att upphöra vid varje tidpunkt, dock inte senare än 30 dagar efter utgivandet av Konvertiblerna.

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar