Kallelse till årsstämma 2007

AB Industrivärden (publ) håller årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 27 mars 2007 kl 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/ Blasieholmsgatan

A RÄTT ATT DELTAGA SAMT ANMÄLAN

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktiebo-ken den 21 mars 2007 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 21 mars 2007 kl 15.00. Anmälan görs per post till AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, eller per telefon 08 666 64 00, eller per fax, 08 661 46 28, eller per e-post, agm@industrivarden.se, varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Anmälan kan även göras på formulär på Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträ-den gäller samma tid, adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämma, skickas in till bolaget senast den 21 mars 2007. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förval-tares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att veder¬börande är registrerad den 21 mars 2007 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B ÄRENDEN

B1 Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8 Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktö-ren
9 Beslut om antal styrelseledamöter
10 Beslut om arvode till styrelsen
11 Val av styrelse och styrelseordförande
12 Beslut om arvode till revisorer
13 Beslut om valberedning
14 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
15 Beslut om styrelsens förslag till aktiedelning (s k split)


B2 Utdelning

Styrelsen och VD föreslår utdelning om 9,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 mars 2007. Om ¬stämman beslutar i enlig-het med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC AB:s försorg den 4 april 2007.

B3 Val av ordförande på stämman, styrelse med mera

Valberedningen har bestått av Tom Hedelius, styrelsens ordförande; Christer Elmehagen, AMF Pension; Curt Källströmer, Handelsbanken; Ulf Lundahl, LE Lundbergföretagen och An-ders Nyberg, SCA. Curt Källströmer har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen fö-reslår följande:

Ordförande vid stämman

Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter

Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter (oförändrat).

Styrelsearvode

1.110.000 kronor till styrelsens ordförande, 740.000 kronor till styrelsens vice ordförande och 370.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Förslaget inne-bär en ökning med cirka 12% jämfört med föregående år. Särskild ersättning för utskottsarbe-te skall inte utgå.

Styrelse

Omval av Boel Flodgren, Lars O Grönstedt, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén.

Till styrelseordförande föreslås Tom Hedelius.

Arvode till revisorer

Arvode enligt räkning (oförändrat).

Valberedning

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken per 31 augusti 2007, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valbe-redningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av det totala röstetalet i bolaget avser att stödja valberedningens förslag.B4 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara mark-nadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Vidare skall den rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestatio-ner. Ingen av de rörliga lönedelarna skall vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av an-ställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 år, beroende av befattning. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

B5 Styrelsens förslag till aktiedelning (s k split) 2:1

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om aktiedelning (s k split) så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Om stämman beslutar enligt förslaget, kom-mer styrelsen att besluta att den 27 april 2007 skall bli verkställighetsdag hos VPC för aktie-delningen.

C HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens förslag till vinstutdelning och moti-verade yttrande, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna finns också publicerade på bolagets hemsida www.industrivarden.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstäm-man.Stockholm i februari 2007

Styrelsen
AB Industrivärden (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar