Kallelse till årsstämma 2009

AB Industrivärden (publ) håller årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 8 maj 2009 kl. 10:00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/
Blasieholmsgatan.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken lördagen den 2 maj 2009 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 5 maj 2009, gärna före kl. 15:00. Anmälan görs per post till AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, eller per telefon 08-666 64 00, eller per fax 08-661 46 28, eller per e-post, agm@industrivarden.se, varvid erfordras bolagets e-post-bekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Anmälan kan även göras på formulär på Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämma, skickas in till bolaget senast den 5 maj 2009. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan www.industrivarden.se.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 2 maj 2009 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före den 1 maj 2009.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Anföranden av styrelsens ordförande och den verkställande direktören
9. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Beslut om arvode till revisorer
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens övriga förslag

Utdelning och avstämningsdag (punkt 9b och 9c)
Styrelsen och VD föreslår utdelning av 4,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj 2009. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 18 maj 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om samma riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2008, dvs. följande. Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig lönedel består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig lön. Den rörliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestationer. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på incitamentsprogram kopplade till bolagets långsiktiga aktiekursutveckling. Ingen av de rörliga lönedelarna skall vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 år, beroende av befattning. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)
Styrelsen föreslår att första stycket i bolagsordningens § 12 ändras enligt följande. De två första meningarna, som anger tidpunkt för kallelse till bolagsstämma, utgår. Ändringen innebär ingen förändring i sak, då motsvarande tidsfrister följer av lag. Tredje meningen, som anger sättet för kallelse till bolagsstämma, skall ersättas av följande text (ändrad text i kursiverad stil): Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 12 första stycket är förenlig med aktiebolagslagen.

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Tom Hedelius, styrelsens ordförande; Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse; Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa; Ulf Lundahl, LE Lundbergföretagen; och Anders Nyberg, SCA pensionsstiftelser m.fl. Håkan Sandberg har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår följande.

Ordförande vid bolagsstämman (punkt 2):
Advokat Sven Unger.

Antal styrelseledamöter (punkt 10):
Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter (tidigare sju ledamöter och inga suppleanter).

Styrelsearvode (punkt 11):
Oförändrat arvode per ledamot, innebärande 1.200.000 kronor till styrelsens ordförande, 800.000 kronor till styrelsens vice ordförande och 400.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Industrivärdenkoncernen. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå.

Styrelse (punkt 12):
Omval av Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén samt nyval av Olof Faxander.

Styrelseordförande: omval av Tom Hedelius.

Olof Faxander är 39 år och civilingenjör samt filosofie kandidat i ekonomi. Han är sedan 2006 VD och koncernchef i SSAB och har tidigare arbetat i ledande befattningar inom Outokumpu och Avesta Sheffield/Polarit.

Arvode till revisorer (punkt 13):
Arvode enligt räkning (oförändrat).

Valberedning (punkt 14):
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2009, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och revisorsyttrande, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna finns också publicerade på bolagets hemsida www.industrivarden.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 386.271.224. Det totala antalet röster är 280.319.786.


Stockholm i april 2009

Styrelsen
AB Industrivärden (publ)

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 3 april 2009 klockan 10:00.

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar