Kommuniké från Industrivärdens årsstämma den 8 maj 2009

Industrivärdens årsstämma hölls den 8 maj på Grand Hotel i Stockholm.

• Stämman fastställde utdelningen till 4,50 (5,00) kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 13 maj. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB (f d VPC) den 18 maj.

• Till styrelseledamöter omvaldes Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Till ny ledamot valdes Olof Faxander som är 39 år och civilingenjör samt filosofie kandidat i ekonomi. Han är sedan 2006 VD och koncernchef i SSAB och har tidigare arbetat i ledande befattningar inom Outokumpu och Avesta Sheffield/Polarit. Tom Hedelius omvaldes till styrelsens ordförande.

• Stämman beslutade ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2009, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

• Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om en villkorad ändring av bolagsordningen vad avser kallelse till bolagsstämma.


• Beslut vid konstituerande styrelsemöte:

• Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Sverker Martin-Löf till vice ordförande.


Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.industrivarden.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.


Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 8 maj 2009 klockan 11:30.

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar