Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2010

Industrivärdens årsstämma 2009 uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2009, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010. Inget arvode skall utgå. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Tom Hedelius, styrelseordförande i Industrivärden, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Han-delsbankens Pensionskassa, Ulf Lundahl, L E Lundbergföretagen och Anders Nyberg, SCA pensionsstiftelser m fl. Valberedningens ledamöter har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka två tredjedelar av det totala röstetalet. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny le-damot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart. Ordinarie bolagsstämma i Industrivärden kommer att hållas onsdagen den 5 maj 2010 i Stockholm. Stockholm den 16 oktober 2009 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Tom Hedelius, Sammankallande i valberedningen, tel 08-666 64 00.

Taggar:

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar