Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019 
•    Orderingången ökade med 13 procent till 4 638 (4 106) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 5 procent.
•    Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 4 595 (4 115) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
•    Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 12 procent till 588 (525) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,8 (12,8) procent.
•    Kvartalets resultat ökade med 8 procent till 369 (342) mkr och resultat per aktie uppgick till 3,05 (2,83) kr.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 534 (472) mkr.

 

1 januari – 30 september 2019  
•    Orderingången ökade med 10 procent till 13 901 (12 670) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
•    Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 13 548 (12 402) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
•    Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 12 procent till 1 699 (1 519) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,5 (12,2) procent.
•    Periodens resultat ökade med 9 procent till 1 084 (999) mkr och resultat per aktie uppgick till 8,97 (8,26) kr.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 190 (766) mkr.

 

VD-kommentar
Stabil resultatnivå och fortsatt hög förvärvstakt.

 
Tredje kvartalet
Marknadsläget var stabilt och den generella efterfrågan var alltjämt på en god nivå. Variationen i efterfrågan mellan olika bolag och segment tilltog dock under kvartalet och sammantaget har nivån planat ut.


Orderingången ökade med 13 procent i kvartalet, varav 5 procent organiskt. Särskilt positiv var utvecklingen i affärsområdet Benelux drivet av en förbättrad orderingång avseende ventiler för kraftgenerering. Trots en dämpad efterfrågan från Tyskland uppvisade även affärsområdet DACH en stark organisk orderutveckling, främst drivet av efterfrågan från kemi- och farmaceutisk industri i Schweiz.

Omsättningen ökade med 12 procent varav organiskt 3 procent. Organiskt var det en ökning i sju av åtta affärsområden med den starkaste tillväxten inom affärsområdena DACH och Industrial Components.

Den fortsatta osäkerheten kring Brexit försvårade affärsmöjligheterna för våra brittiska bolag och affärsområdet UK påverkades därför negativt i större utsträckning än tidigare under året. Vi ser en minskad investeringsvilja, ökade skillnader mellan olika bolag och branscher och som ett resultat av detta sjönk affärsområdets försäljning och marginal något under kvartalet. Lönsamheten kvarstod alltjämt på en god nivå.

EBITA-resultatet förbättrades med 12 procent, till 588 (525) miljoner kronor vilket motsvarade en EBITA-marginal om 12,8 (12,8) procent. Affärsområdena Finland och Fluids & Mechanical Solutions rapporterade de starkaste marginalförbättringarna jämfört med föregående år. I Finland var förbättringen främst ett resultat av kostnadseffektiviseringar och positiva effekter från de extraordinära avyttringarna. Inom affärsområdet Fluids & Mechanical Solutions bidrog bland annat god organisk utveckling inom ett flertal bolag, särskilt inom segmentet fordonseftermarknad.

Förvärv
Förvärvsaktiviteten var fortsatt hög och vi genomförde fyra förvärv under det tredje kvartalet. Efter kvartalets slut förvärvades även Uniska, specialistleverantör av väggsystem i glas till kunder på den schweiziska marknaden, samt nederländska nischtillverkaren Leiderdorp Instruments som utvecklar och producerar sensorer för geotekniska mätningslösningar.


Sammantaget har vi hittills i år genomfört 14 förvärv med en årsomsättning om cirka 1,5 miljarder kronor. Vår decentraliserade struktur med lokalt resultat- och affärsansvar hos dotterbolagen är attraktiv för entreprenörer som överväger att sälja sina bolag och vi ser de framtida förvärvsmöjligheterna som fortsatt goda.

Utsikter
Efterfrågan är fortfarande på en god nivå, men utplanande och varierande mellan bolagen. Det råder en ökad osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen, men vår diversifierade struktur med agila och kundnära bolag gör oss väl förberedda för förändringar i marknadsläget. Vi är övertygade om att vår affärsmodell att utveckla och förvärva mindre och medelstora entreprenörsledda bolag kommer att fortsätta vara framgångsrik. Vi har en stabil plattform som skapar goda förutsättningar för en hållbar, lönsam tillväxt även framöver. 

Bo Annvik, VD och koncernchef


Notera
Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 25 oktober 2019 kl. 7.30 CEST.

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 25 oktober kl. 10.30 under följande länk: 

https://event.on24.com/wcc/r/2109863/08AB1E6B9FC4ABABEDB1165E8E7AE506

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
SE: +46 8 505 58 353
UK: +44 333 300 92 73
US: +1 646 722 49 03

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel. 08 703 03 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar