Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content

Tredje kvartalet 2021

  • Orderingången ökade med 21 procent till 5 428 (4 486) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 14 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 5 290 (4 599) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 8 procent.
  • EBITA ökade med 18 procent till 810 (685) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 15,3 (14,9) procent.
  • Kvartalets resultat ökade med 20 procent till 550 (458) mkr och resultat per aktie uppgick till 1,51 (1,27) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 671 (761) mkr.

1 januari – 30 september 2021

  • Orderingången ökade med 19 procent till 17 181 (14 491) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 15 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 15 989 (14 189) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 9 procent.
  • EBITA ökade med 24 procent till 2 366 (1 903) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 14,8 (13,4) procent.
  • Delårsperiodens resultat ökade med 29 procent till 1 573 (1 216) mkr och resultat per aktie uppgick till 4,32 (3,36) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 952 (1 988) mkr.

VD-kommentar

Ett starkt kvartal med fortsatt lönsam tillväxt och rekordresultat.

Tredje kvartalet
Marknadsläget var fortsatt starkt under det tredje kvartalet. Orderingången uppgick till 5,4 miljarder kronor, en ökning med 14 procent organiskt, och den var 3 procent högre än nettoomsättningen. De flesta av koncernens bolag utvecklades väl med stark tillväxt i alla större kundsegment, till exempel verkstadsindustri, medicinteknik och läkemedel, infrastruktur och processindustri. Den organiska ordertillväxten var god inom samtliga åtta affärsområden, med den starkaste utvecklingen inom affärsområdena Industrial Components och Fluids & Mechanical Solutions. Orderingången avseende ventiler för kraftgenerering var också positiv och förbättrades jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen ökade med 8 procent organiskt och uppgick till 5,3 miljarder kronor. Den starkaste utvecklingen var i affärsområdena DACH och Industrial Components, med bred tillväxt och förbättringar hos de flesta av bolagen. Även inom affärsområdena Flow Technology och Benelux var nettoomsättningen på en hög nivå, men tillväxten dämpades något på grund av starka jämförelsesiffror under motsvarande period föregående år.

Lönsamheten utvecklades positivt för koncernen och EBITA ökade med 18 procent och uppgick till 810 miljoner kronor. EBITA-marginalen förbättrades till 15,3 (14,9) procent, vilket är den högsta någonsin. I resultatet ingår flertalet engångsposter, bland annat relaterade till omvärdering av villkorade köpeskillingar, som sammantaget påverkade positivt med 17 (21) miljoner kronor. Exklusive engångsposterna uppgick EBITA-marginalen till 15,0 (14,4) procent. Förbättringen drevs både av god organisk tillväxt och bra lönsamhet bland nyförvärvade bolag. Flera av affärsområdena stärkte sina marginaler, med den starkaste utvecklingen i affärsområdena Fluids & Mechanical Solutions och DACH.

Under kvartalet tilltog störningar i leverantörskedjorna, komponentbrist och prisökningar vilket påverkade ett flertal bolag och resulterade i något försvårade leverans- och faktureringsmöjligheter. Främst påverkades företagen inom affärsområdena Measurement & Sensor Technology och Industrial Components. Tack vare snabbt agerande och framgångsrikt prissättningsarbete hos våra skickliga bolag mildrades de sammantagna effekterna för koncernen avsevärt.

Kassaflödet var fortsatt starkt under kvartalet men lägre än motsvarande period föregående år, främst påverkat av ett något ökat rörelsekapital. Rörelsekapitaleffektiviteten förbättrades ytterligare och koncernens finansiella ställning är stabil och stark med en historiskt låg skuldsättningsgrad.

Förvärv
Under 2021 har vi hittills välkomnat 13 nya bolag till Indutrade-koncernen, med en total årsomsättning om drygt 1 miljard kronor. Under det tredje kvartalet slutfördes två förvärv, svenska företaget Atlas Industrial Print som är ett nischbolag inom industriell produktmärkning, samt brittiska Advance Welding som tillverkar batteridriven elektrosvetsutrustning.

Efter kvartalets slut har ytterligare tre förvärv slutförts. Danska specialistföretaget Alflow erbjuder ett brett produktsortiment av flödeskomponenter till läkemedels-, livsmedels- och industrimarknaderna. Tjeckiska SILROC utvecklar och tillverkar kundanpassade formgjutna komponenter av flytande silikongummi till ett stort antal olika industrier, från medicinteknik och läkemedelsproduktion till industrimarknader. Vi har även slutfört vårt första förvärv i Italien – Italprotec, som erbjuder slangar, kopplingar, single-use produkter, ventiler, armaturer och värmeväxlare för hantering av kritiska vätskor i branscher som läkemedel, kemi och livsmedel. En glädjande milstolpe!

Vi har en väl underbyggd förvärvsstrategi som kontinuerligt utvecklas och anpassas till förändringar i omvärlden. Förutom att de bolag vi köper måste vara välskötta och tekniskt orienterade är det också viktigt att de vänder sig till kunder i branscher som vi bedömer har en långsiktig och hållbar tillväxtpotential. I och med lättnaderna i covid-19-restriktioner i ett flertal länder förbättras nu möjligheterna att besöka och utvärdera förvärvskandidater och vi ser de framtida förvärvsmöjligheterna som goda.

Utsikter
Utvecklingen under 2021 har varit positiv med mycket god efterfrågan som bidragit till vår rekordstarka orderstock. Utmaningarna i leverantörskedjorna innebär dock både förlängda leveranstider och i vissa fall fördröjda utleveranser. Trots en viss osäkerhet är vår förväntan att den goda efterfrågenivån kvarstår det kommande kvartalet och i allt väsentligt även störningarna i leverantörskedjorna. Gradvis ser vi att marknadsaktiviteten tilltar bland bolagen, i takt med att samhällen öppnar upp och pandemi-restriktionerna lättar.

Indutrades strategi och affärsmodell fungerar väl och vi har en bra grund för fortsatt långsiktigt, hållbart och konkurrenskraftigt värdeskapande.

Bo Annvik, VD och koncernchef
 

Notera

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom följande kontaktpersoner, för offentliggörande den 28 oktober 2021
kl. 7.30 CEST.


Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta:Bo Annvik, Verkställande direktör, telefon 08 703 03 00, Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör, telefon
070 397 50 30.

Rapporten kommenteras på följande sätt:

En webbsänd presentation av rapporten kommer att hållas den 28 oktober kl. 9.30 via följande länk:

ttps://tv.streamfabriken.com/indutrade-q3-2021

För att ta del av presentationen via telefon och
ställa frågor ring:

SE: 08 505 583 53 
UK: +44 333 300 92 62
US: +1 6 467 22 49 57

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: