Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Report this content

Första kvartalet 2020 
•    Orderingången ökade med 17 procent till 5 401 (4 610) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 7 procent.
•    Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 4 976 (4 366) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
•    Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 15 procent till 616 (537) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,4 (12,3) procent.
•    Kvartalets resultat ökade med 11 procent till 388 (350) mkr och resultat per aktie uppgick till 3,22 (2,90) kr.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 421 (168) mkr.

 

VD-kommentar 

Stark tillväxt och stabilt resultat men osäkerheten framåt är stor.

Första kvartalet
Sammantaget var efterfrågan under första kvartalet stark, men skillnaden mellan produkter, segment och marknader var stor. Orderingången ökade med 17 procent, varav 7 procent organiskt. Särskilt positiv var utvecklingen i affärsområdet Flow Technology med tilltagande orderingång för bolagen med kunder inom medicinteknik, läkemedel, marin och processindustri. Orderingången översteg faktureringen med 9 procent och uppgick till 5,4 miljarder kronor. Efterfrågan var generellt svagare för bolag med kunder inom fordonsindustri och generell verkstadsindustri. 

Omsättningen ökade med 14 procent varav 3 procent organiskt. Hälften av de åtta affärsområdena växte organiskt, med starkast tillväxt inom Flow Technology och Benelux. Inom affärsområdet Benelux drevs den starka utvecklingen främst av ventiler för kraftgenerering. Den svagaste utvecklingen var bland bolagen i affärsområdena Measurement & Sensor Technology och UK, främst på grund av ett allmänt osäkert marknadsläge och svagare efterfrågan från bland annat kunder inom fordonsindustrin.

Lönsamheten utvecklades positivt i majoriteten av våra bolag och fyra av våra åtta affärsområden förbättrade rörelsemarginalen jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Koncernens EBITA-resultat ökade med 15 procent till 616 miljoner kronor, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 12,4 (12,3) procent. Starkast utveckling uppvisades i affärsområdena Flow Technology och DACH, huvudsakligen drivet av ökad försäljning.

De sammantagna effekterna av covid-19 var begränsade under det första kvartalet. Efterfrågan ökade kraftigt för några av bolagen inom medicintekniksegmentet. Vidare hade lageruppbyggnad hos en del industriella kunder en positiv påverkan på bolagen inom dessa segment. Som en konsekvens av de landsomfattande nedstängningarna som inleddes i slutet av mars och stängningar av produktionsanläggningar hos flera större kunder, exempelvis inom fordons- och verkstadsindustrin, påverkades många av våra bolag negativt, med markant minskad efterfrågan för vissa bolag. Exempelvis har bygg- och anläggningsbranschen mer eller mindre stått stilla i Storbritannien sedan nedstängningen startade. Under kvartalet noterades också vissa störningar i leveranskedjorna samt i egen produktion, främst bland bolagen inom affärsområdet Measurement & Sensor Technology som påverkades av nedsatt produktions- och leveranskapacitet i Asien, relaterat till lokala nedstängningar på grund av covid-19.

Koncernens finansiella ställning är stark och efter kvartalets slut stärktes den ytterligare genom att kortfristiga lån om totalt 800 miljoner kronor förlängdes med mer än tre år och de långfristiga kreditfaciliteterna utökades med ytterligare 750 miljoner kronor. Totala långfristiga lån och kreditfaciliteter uppgår därefter till drygt 7 miljarder kronor. Rörelsekapitalet utvecklades bättre än föregående år och bidrog till ett förbättrat kassaflöde som uppgick till 421 miljoner kronor.

Förvärv
Förvärvstakten var hög under det första kvartalet och sex förvärv genomfördes. Det tyska bolaget Stein Automation som levererar automationslösningar till produktionsprocesser, VarioDrive som erbjuder lösningar för rörelse- och styrteknik i Nederländerna,
svenska mätbolaget AVA Monitoring som tillverkar helautomatiserade mätsystem för vibration och buller, Sverre Hellum & Sønn som är en leverantör av diamantverktyg på den norska marknaden, finska ventiltillverkaren Jouka som designar och tillverkar kundanpassade kulventiler och aktuatorer samt norska belysningsföretaget Nortronic som erbjuder energieffektiva och innovativa belysningslösningar. Den totala omsättningen för de förvärvade bolagen uppgår till drygt 400 miljoner kronor.

Våra förvärvsdiskussioner fortsätter trots det instabila marknadsläget, men processerna blir i de flesta fall mer utdragna. Vår ambition är att göra ytterligare förvärv under de kommande kvartalen och vi har fortsatt god kontakt med ett flertal intressanta företag.

Utsikter
Marknadsläget varierar markant mellan våra bolag och det råder stor osäkerhet kring utvecklingen de närmaste kvartalen. Det andra kvartalet har inletts med betydligt lägre orderingång och försäljning. Trots att efterfrågan för flera bolag fortsätter att utvecklas positivt bedömer vi att den sammantagna organiska tillväxten under nästa kvartal blir negativ.

Alla våra bolag med vikande orderingång arbetar med olika typer av kostnadsreduktionsprogram och många har även temporärt permitterat personal. Samtliga produktionsenheter är igång, förutom en i Malaysia, dock med begränsad kapacitet hos ett fåtal av dem på grund av lokala restriktioner. 

Vår decentraliserade affärsmodell med entreprenörs-drivna VD:ar som fattar självständiga och snabba affärsbeslut, anpassade efter rådande utmaningar och möjligheter, är en styrka i krävande tider som denna. Jag är stolt över hur snabbt bolagen agerat för att anpassa sina verksamheter med bibehållet fokus att upprätthålla leveranser och service till sina kunder. 

Indutrade står väl rustat och vårt arbete att långsiktigt skapa hållbar, lönsam tillväxt fortgår. 

Bo Annvik, VD och koncernchef

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 27 april kl. 15.00 under följande länk: 

https://event.on24.com/wcc/r/2288167/B4F2C3885D87678E86A7277B45C5EE4F

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
SE: +46 8 505 583 51 
UK: +44 333 300 92 67 
US: +1 6 467 224 903

 

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom följande kontaktpersoner den 27 april 2020 kl. 12.30.


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel. 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18 411 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 330 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar