Delårsrapport 1 januari-30 juni 2012

1 JANUARI – 30 Juni 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 4 129 (3 831) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 4 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 1 procent till 426 (421) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,3 (11,0) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 4 procent till 249 (240) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 6,23 (6,00) kr. 

Andra kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 7 procent till 2 147 (2 015) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 2 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) minskade med 2 procent till 234 (238) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,9 (11,8) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 139 (139) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,48 (3,48) kr. 

VD-kommentar

Resultatet i kvartalet blev marginellt lägre än motsvarande period 2011. Under kvartalet fakturerades en del av projekten till den internationella energisektorn som vi tidigare rapporterat om, men inte i högre utsträckning än att orderingången för denna typ av projekt, precis som för koncernen som helhet, fortsatt översteg faktureringen. Orderingången kan beskrivas som volatil med en stark inledning och en svagare avslutning av kvartalet. Totalmarknaden visar en nedåtgående trend, undantaget den internationella energisektorn där efterfrågan är fortsatt stark. Den finska marknaden, som tidigare visade tillväxt, har nu tydligt vänt nedåt. Kunderna är fortsatt försiktiga och osäkerheten om den framtida utvecklingen kvarstår. 

Kvartalet

Orderingången blev 2 319 (2 103) mkr med en positiv utveckling i affärsområdena Flow Technology och Special Products. Inom Industrial Components och Engineering & Equipment är utvecklingen svagare kopplat till lägre efterfrågan på insatsvaror respektive en tillbakagång på den finska industrimarknaden. Tendensen under kvartalet var att de två första månaderna var starkare än den sista. Totalt ökade orderingången med 10 procent, varav förvärv svarade för 4 procent. Orderingången i kvartalet översteg nettoomsättningen med 8 procent. 

Kvartalets omsättning blev 2 147 (2 015) mkr, en ökning med 7 procent varav tillskottet från förvärv svarade för
5 procent. 

Merparten av Indutrades bolag ser en lägre efterfrågan på marknaden. Det gäller både bolag med internationella kunder och de lokala marknaderna inom vatten och avlopp i Finland och Sverige. Den allmänna oron som gör sig ständigt påmind över världsekonomins utveckling, medför att många kunder blir försiktigare och inte beställer mer än motsvarande sina kortsiktiga behov. 

Affärsområde Engineering & Equipment, som har sin marknad i Finland och Baltikum, har vänt till en negativ utveckling under perioden. Omsättningen för jämförbara enheter var på samma nivå som föregående år, men med en högre kostnadsnivå kopplat till bland annat marknadssatsningar. 

Flow Technology hade återigen ett kvartal med god ökning av orderingången driven av såväl inhemska som internationella projekt. Faktureringen var jämfört med föregående år på en stabil nivå och resultatet marginellt lägre än för jämförelseperioden. 

För Industrial Components var omsättningen i nivå med föregående år. Marknadssituationen har varit osäker under lång tid, men den nedgång som vi sett tidigare tycks nu ha bromsats upp. 

Koncernens största affärsområde Special Products hade en fortsatt hög orderingång i bolagen verksamma inom den internationella energisektorn. Många av övriga bolag inom affärsområdet ser en svagare efterfrågan inom i stort sett samtliga marknader. Under perioden har delar av de stora energiprojekten börjat levereras. Inom affärsområdet uppvisar den under föregående år förvärvade verksamheten i Schweiz en god resultat-utveckling. 

Marginal

Bruttomarginalen på 34,0 procent är marginellt högre än under föregående kvartal, men lägre än motsvarande kvartal 2011. Skillnaderna mellan kvartalen beror på förändringar i produktmix där bland annat leveranser av större projekt får en dämpande effekt på brutto-marginalen i procent. EBITA-marginalen blev 10,9 (11,8) procent. Den lägre marginalen förklaras av den generellt svagare marknadsutvecklingen. 

Förvärv

Under kvartalet gjordes fyra förvärv; Rubin Medical och Conroy Medical inom medicinteknik, Hydnet med tillträde i augusti inom hydraulik och Topflight inom special-märkning av industriprodukter. 

Utsikter

Den allmänna oron över världsekonomin gör att företag inom de flesta sektorer blir försiktiga, vilket också bidrar till uppbromsningen. Energisegmentet liksom verksam-heten inom flödesteknik förväntas mot bakgrund av den goda ökningen av orderingången utvecklas väl under året, men för övriga verksamheter fortsätter osäker-heten. Flera stora kunder vidhåller en positiv syn på andra halvåret, men i grunden tror jag att osäkerheten är stor i de flesta industrier.  

Johnny Alvarsson, VD

Rapporten kommenteras i en filmversion på www.indutrade.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, VD, telefon 070 589 17 95.

Om oss

Indutrade arbetar för att skapa hållbar, lönsam tillväxt på ett decentraliserat sätt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Vi utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer. Indutrades bolag tillverkar, utvecklar och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Vi erbjuder hållbara lösningar som stärker såväl vår som våra kunders konkurrenskraft. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter.Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18 411 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 330 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar