Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2020

Andra kvartalet 2020

  • Orderingången minskade med -1 procent till 4 604 (4 653) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med -5 procent. Minskningen berodde främst på covid-19-pandemin.
  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 4 614 (4 587) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med -5 procent.
  • EBITA ökade med 5 procent till 602 (574) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 13,0 (12,5) procent.
  • Kvartalets resultat ökade med 1 procent till 370 (365) mkr och resultat per aktie uppgick till 3,05 (3,02) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 806 (488) mkr.
1 januari – 30 juni 2020
  • Orderingången ökade med 8 procent till 10 005 (9 263) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 1 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 9 590 (8 953) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med -1 procent.
  • EBITA ökade med 10 procent till 1 218 (1 111) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,7 (12,4) procent.
  • Periodens resultat ökade med 6 procent till 758 (715) mkr och resultat per aktie uppgick till 6,27 (5,92) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 1 227 (656) mkr.

 

VD-kommentar

Starkt resultat trots lägre efterfrågan och osäkert marknadsläge.

Andra kvartalet
Det andra kvartalet har präglats av osäkerhet till följd av covid-19-pandemin och efterfrågan var sammantaget på en lägre nivå än tidigare. Utvecklingen varierade dock påtagligt mellan bolag, segment och geografiska marknader. Orderingången uppgick till 4,6 miljarder kronor, en minskning med -1 procent varav -5 procent organiskt. Efterfrågan var fortsatt stark för bolagen med kunder inom medicinteknik och läkemedel, delvis relaterat till covid-19. Inom segmentet bygg- och infrastruktur var efterfrågan från de nordiska kunderna god och segmentet för kraftgenerering var under kvartalet starkt. Utvecklingen inom verkstadsindustrin var svagare, särskilt fordonsindustrin, men situationen förbättrades något mot slutet av kvartalet. Även inom flygindustrin minskade efterfrågan.

Omsättningen ökade under andra kvartalet med totalt 1 procent men minskade organiskt med -5 procent. Mest positiv var den organiska utvecklingen i affärsområdena Benelux och Flow Technology, drivet av ventiler för kraftgenerering samt god utveckling inom medicinteknik- och marinsegmenten. Den svagaste utvecklingen var bland bolagen i affärsområdena UK, Measurement & Sensor Technology och Fluids & Mechanical Solutions, främst på grund av svagare efterfrågan och ett allmänt osäkert marknadsläge på grund av covid-19.

Lönsamheten utvecklades positivt för koncernen som helhet och EBITA-marginalen uppgick till 13,0 (12,5) procent. Marginalförbättringen kom främst från stark utveckling för bolag med kunder inom medicinteknik, läkemedel och energi. För bolagen med minskad omsättning dämpades resultatfallet av kostnadsbesparingar och korttidspermitteringar. För fem av åtta affärsområden förbättrades marginalen, med starkast utveckling inom affärsområdena Finland och Industrial Components. Inom affärsområdena UK och Measurement & Sensor Technology försämrades marginalerna till följd av markant lägre omsättning, ogynnsamma mixförändringar och underabsorption av produktionskostnader.

Medarbetares, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet är alltjämt vår högsta prioritet och ett målmedvetet arbete bedrivs inom koncernen för att hantera den utmanande situationen. Vår decentraliserade struktur med agila och kundnära bolag har underlättat de finansiella såväl som de operationella anpassningarna som varit nödvändiga att genomföra. Alla bolag med vikande orderingång har under kvartalet jobbat aktivt med olika typer av kostnadsreduktionsprogram. De permitteringsstöd som funnits tillgängliga i ett antal länder har hjälpt många bolag med kraftig volymnedgång att undvika större permanenta personalnedskärningar. Cirka 1 500 av våra totalt 7 400 medarbetare berördes under kvartalet av olika typer av tillfälliga permitteringar och korttidsarbeten. I slutet av det andra kvartalet sjönk denna siffra något och uppgick till cirka 1 000 personer, motsvarande 14 procent avkoncernens medarbetare. Ett flertal bolag utvärderar behovet av permanenta uppsägningar. 

Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Kassaflödet förbättrades tack vare en bättre rörelsekapitalutveckling än föregående år. Varulagret kvarstod dock på en något hög nivå, men för att säkra leveransservice till kunderna under dessa osäkra marknadsförhållanden har aktiviteterna avseende lagerreduktioner medvetet hållits tillbaka. Kundfordringsnivåerna sjönk i linje med den minskade försäljningen.

Pandemin har påskyndat omställningen inom digitalisering och hållbar utveckling – två viktiga områden som både stärker konkurrenskraften och leder till nya affärsmöjligheter. Under kvartalet har aktiviteter för att accelerera utvecklingen inom dessa områden initierats.

Förvärv
Vi har medvetet inte slutfört några förvärv under kvartalet men ett flertal diskussioner pågår med intressanta företag. Till följd av det instabila marknadsläget har vi valt att förlänga förvärvsprocesserna för att försäkra oss om att rätt förutsättningar finns för lönsam tillväxt hos potentiella förvärv. Förvärvsmöjligheterna är fortsatt goda med ett bra inflöde av intressanta företag.

Utsikter
Det rådande marknadsläget innebär både utmaningar och möjligheter och jag känner mig trygg i att våra entreprenöriella VD:ar gör sitt yttersta för att säkerställa företagens långsiktiga utveckling. Allteftersom länder och marknader har öppnats upp tycker vi oss se en gradvis förbättring, även om takten varierar markant mellan bolag, segment och geografiska marknader. Vår diversifierade struktur med över 200 bolag i olika segment och länder ger oss en bra riskspridning vilket skapar förutsättning för stabilitet, trots utmanande marknadsförhållanden.

Indutrades strategi och affärsmodell fungerar väl och vi har en bra grund för fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Grunden till vår utveckling är våra kompetenta och engagerade medarbetare som finns i koncernens alla bolag och jag vill tacka alla för fantastiska insatser under denna utmanande och omvälvande tid.

Bo Annvik, VD och koncernchef

 

Notera

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom följande kontaktpersoner den 17 juli 2020 kl. 11.00 CEST.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta: Bo Annvik, Verkställande direktör, telefon 08 703 03 00, Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör, telefon 070 397 50 30 eller Frida Adrian, Communications, Sustainability & IR, telefon 070 930 93 24.

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en webcast presenteras rapporten den 17 julikl. 13:30 via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=53DF5716-0F6E-48F4-9982-5C11E30E3F25

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
SE: +46 8 505 58 366
UK: +44 333 300 9030
US: +1 6 467 224 956

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: