Indutrades årsstämma 2019

Report this content

Indutrades årsstämma hölls den 9 maj 2019. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2018 till 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 13 maj 2019 och utbetalning beräknas ske den 16 maj 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Katarina Martinson omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2020.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna överlåtelse av aktier i dotterbolaget Rostfria VA-System i Storfors AB i enlighet med styrelsens förslag.

Verkställande direktören Bo Annvik redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

Ytterligare information om stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.indutrade.se under menyn Om Indutrade/Bolagsstyrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2019.

Stockholm den 9 maj 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frida Adrian, VP Communication, Sustainability & Investor Relations
tel. 08 703 03 00, 070 930 93 24

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 klockan 18:05.

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar