Indutrades årsstämma 2022

Report this content

Indutrades årsstämma hölls den 5 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes årsstämman endast genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen respektive koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2021 till 2,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 7 april 2022 och utbetalning beräknas ske den 12 april 2022.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra val av ytterligare styrelseledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 860 000 kronor till styrelsens ordförande, 645 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 430 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 115 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 58 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ordförande och ledamöter i ersättningsutskottet.

Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson omvaldes till styrelseledamöter och Kerstin Lindell valdes till ny styrelseledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma. Katarina Martinson omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Slutligen beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) och säkringsåtgärder (aktieswapavtal) i anledning därav. LTIP 2022 består av prestationsaktier och omfattar medlemmar av koncernledningen inklusive VD, affärsenhetschefer samt dotterbolagschefer och andra nyckelpersoner.

Ytterligare information om stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan, www.indutrade.se under menyn Om Indutrade/Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Stockholm den 5 april 2022

INDUTRADE AKTIEBOLAG (publ)

För ytterligare information, vänligen besök www.indutrade.se eller kontakta:
Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör
tel. 08 703 03 00, 070 397 50 30
patrik.johnson@indutrade.com

Om Indutrade
Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2021 till 21,7 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera