KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018

Report this content

Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

A.         RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 20 april 2018. Anmälan görs på formulär på Indutrades hemsida www.indutrade.se, per e-post till arsstamma@indutrade.se, per post till Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista, eller per telefon 08-703 03 00. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast måndagen den 23 april 2018. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 20 april 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B.         ÄRENDEN

B.I        Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid bolagsstämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordning;

5. Val av en eller två justeringsmän;

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott;

8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten;

9. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts;

10. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

(c) avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning; 

(d) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2017;

11. Redogörelse för valberedningens arbete;

12. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer;

13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer;

14. Val av styrelse och styrelseordförande;

15. Val av revisor;

16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare;

17. Årsstämmans avslutande.

B.II       Utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 3,75 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 30 april 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 4 maj 2018.

B.III      Val av ordförande på stämman, styrelse m.m.

Valberedningen har bestått av Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen, tillika valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Indutrade, Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder, Dick Bergqvist, AMF och AMF Fonder, och Jonathan Schönbäck, Handelsbanken Fonder.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande vid bolagsstämman:

Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Indutrade AB.

Antal styrelseledamöter och revisorer:

Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Som revisor föreslås ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsearvode:

Styrelsearvode föreslås utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 414 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 277 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 62 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 28 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorer:

Arvode enligt räkning (oförändrat).

Styrelse:

Omval av Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinsson, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Jernhall. Anders Jernhall är född 1970 och civilekonom. Han är vice VD och ekonomi- och finansdirektör i Holmen AB. Till styrelseordförande föreslås nyval av Katarina Martinson.

Revisor:

Omval av PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2019 i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

B.IV      Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Indutrade ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till bolagsledningen ska i normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den fasta lönen för bolagsledningen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga delen ska belöna uppfyllelsen av tydliga målsättningar avseende bolagets och respektive affärsområdes resultatnivå samt koncernens tillväxt i enkla och transparenta konstruktioner. Bolagsledningens rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga sju månadslöner och kan maximalt uppgå till 20 miljoner kronor.

Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska kunna utge kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument. Sådan kontant ersättning ska i normalfallet inte överstiga 15 procent av den fasta lönen.

Bolagsledningens icke-monetära förmåner ska underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen.

Uppsägningslön för en medlem av bolagsledningen ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida och 6 månader vid uppsägning från medlem av bolagsledningen.

Med bolagsledningen förstås i detta sammanhang verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, affärsområdeschefer, head of group finance, förvärvs- och affärsutvecklingschefen samt rådgivaren till VD.

Styrelsens ersättningsutskott bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören och styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens insatser. Ersättningsutskottet behandlar och bereder också frågor avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen för beslut i styrelsen. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning för bolagsledningen om det i enskilda fall finns särskilda skäl. 

C.         AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 120 798 600 aktier och röster.

D.         HANDLINGAR

Redovisningshandlingar (inklusive styrelsens förslag till vinstutdelning och yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen), revisionsberättelse samt till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt fullmaktsformulär finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget och på bolagets hemsida www.indutrade.se tre veckor före stämman. Handlingarna kan även begäras under adress Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista eller per e-post: arsstamma@indutrade.se och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

E.         UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Indutrade AB, Box 6044, 164 06 Kista eller e-post: arsstamma@indutrade.se.

___________________

Stockholm i mars 2018

Indutrade Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lundberg, Styrelseordförande, telefon 08 463 06 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Prenumerera

Dokument & länkar