Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB inför årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att Katarina Martinson väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2018. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Jernhall.

Nuvarande ordförande Fredrik Lundberg har avböjt omval. Tidpunkten har bedömts lämplig att lämna över ordförandeskapet. Katarina Martinson har gedigen kunskap om bolaget och borgar för kontinuitet i styrelsearbetet.

Fredrik Lundberg har önskat frånträda ett av sina uppdrag som en anpassning till de riktlinjer om lämplighetsprövningar från EBA och ESMA som träder ikraft den 30 juni 2018. Regelverket behandlar bland annat beräkningen av det högsta tillåtna antal uppdrag som en styrelseledamot i ett betydande bankaktiebolag får inneha. Fredrik Lundberg är vice ordförande i Handelsbanken.

Katarina Martinson är född 1981, civilekonom och har varit styrelseledamot i Indutrade sedan 2015. Katarina är styrelseledamot i de börsnoterade företagen L E Lundbergföretagen AB och Husqvarna Group. Hon är även huvudinvesterare och styrelseledamot i Fidelio Capital.

Anders Jernhall är född 1970 och civilekonom. Han är vice VD och ekonomi- och finansdirektör i Holmen AB.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Indutrades årsstämma äger rum den 26 april 2018.

Stockholm den 11 december 2017

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Claes Boustedt på telefon

08-463 06 00 eller e-post: valberedningen@indutrade.se.

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 11 december 2017 kl. 12.00 CET. 

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av 

- Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov

- Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi

- Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2016 till 12 955 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 484 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade arbetar för att skapa hållbar, lönsam tillväxt på ett decentraliserat sätt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Vi utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer. Indutrades bolag tillverkar, utvecklar och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Vi erbjuder hållbara lösningar som stärker såväl vår som våra kunders konkurrenskraft. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter.Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18 411 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 330 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar