Delårsrapport kvartal 3 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

TREDJE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 49,4 Mkr (30,4 Mkr), 63 procents tillväxt mot föregående år
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 10,8 Mkr (7,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 22 procent (24 procent)
 • Resultat före skatt: 5,4 Mkr (4,9 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,13 kr (0,13 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 12,7 Mkr (6,8 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,0 Mkr
 • Soliditeten per 2019-03-31: 43 % (32 %)
 • Antal registrerade aktier per 2019-03-31: 28 043 070

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018/19 I SAMMANDRAG  

 • Nettoomsättning: 137,3 Mkr (87,8 Mkr), 56 procents tillväxt mot föregående år
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 28,3 Mkr (21,0 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 21 procent (24 procent)
 • Resultat före skatt: 12,8 Mkr (12,9 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,28 kr (0,33 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 28,9 Mkr (18,9 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,0 Mkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 27 mars 2019 tecknades avtal angående förvärv av samtliga aktier i Netono AB. Netono har under räkenskapsåret 2018 en omsättning på 21,5 Mkr och ett EBITDA resultat om 8,3 Mkr. Bolaget verkar inom IT-outsourcing och erbjuder ”arbetsplats som tjänst” samt systemdrift där Netono är kundföretagets hela IT-avdelning. Med automatisering och smarta fjärrsystem sänker Netono kundens totala IT-budget samtidigt som slutanvändaren får hög servicegrad. Omsättningen fördelar sig primärt på avtalsintäkter för tjänster och supportavtal.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 29 april 2019 tillträdde InfraCom som ägare i Netono AB.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:

https://infracom.se/investerare/

Informationen i denna delårsrapport är sådan som InfraCom Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019.

Bo Kjellberg, Verkställande Direktör

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

Om oss

InfraCom Groups affärsidé är att äga och driva IT-infrastrukturföretag med bred kundbas av företag med repetitiva avtalsintäkter. Genom att erbjuda expertkompetenser inom Telekom, ISP, Hosting kan InfraCom Group boosta befintliga- och nya företag i koncernen. Befintliga företag i koncernen utvecklas genom att personalen får mer tid att fokusera på verksamhetens mål, tydligare roller och affärsområden. Det är avgörande att varje verksamhet drivs av en målinriktad entreprenör med fokus att skapar stabil organisk tillväxt. Förvärv av parallella affärsområden är ett annat fokusområde som driver InfraCom Group. Genom att addera fler livskraftiga bolag i koncernen kan vi utveckla våra strategier, skapa nya tjänster samt geografisk expansion. InfraCom Group vision är att bli erkänd som marknadsledare inom IT-Infrastruktur till företagsmarknaden i Sverige.